اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2086

شناسه ملی: 10530489584

تاریخ ثبت: 1391/10/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/10/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/16:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 16/10/1391 شماره ثبت 2086 و شناسه ملی 105304XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/10/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: مشاوره در زمینه های امور تجارت، تامین مالی و بازرگانی، صادرات و واردات، حسابداری و اداری و مالی در داخل و خارج از کشور به موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ نمایندگی و کارگزاری موسسات صادراتی و وارداتی کشور در داخل و خارج از کشور. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان فارس، شهر شیراز، خیابان فردوسی تقاطع رودکی واحد 4 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای ایمان جوکار تنگ کرمی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای مجتبی جوکار تنگ کرمی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای ایمان جوکار تنگ کرمی بسمت مدیر عامل بمدت 5 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا ایمان جوکار تنگ کرمی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی