اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/04/23:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1381/06/10:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 23/4/81 و عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 24/4/81 شرکت ماسال چوب شمال ( با مسیولیت محدود) ثبت شده به شماره 4143 - 10/12/74 که کلیه مدارک مربوط به آن طی نامه شماره 5838/128 - 3/5/81 که از اداره کل تعاون استان گیلان به این دایره ارسال گردیده تغییرات زیر انجام گرفته است. 1 - نام شرکت از ماسال چوب شمال به استناد نامه شماره 22096 رن- 32 - 28/5/81 صادره از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شرکت تعاونی تولیدی ماسال چوب تبدیل گردیده و نوع شرکت از مسیولیت محدود به تعاونی تبدیل و اساسنامه جدیدی مشتمل بر 66 ماده و 48 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردیده است. 2 - آقایان ابراهیم فارغی و حمید رضا افلاکی جلالی و قاسم حبیبی به عضو شرکت پذیرفته شدند و تعداد اعضای شرکت از 5 نفر به 7 نفر و میزان سرمایه شرکت از مبلغ 5000000 ریال به مبلغ 10500000 ریال منقسم به 21 سهم 500000 ریالی با نام افزایش یافته که یک سوم آن نقداً پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 3 - آقایان حمیدرضا افلاکی جلالی و منوچهر شیرزاد به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 - آقایان رضا شیرزاد و ابراهیم فارغی و مظاهر شیرزاد به عنوان اعضای هییت مدیره و آقای رحیم علی شیرزاد به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند که در نتیجه آقای رضا شیرزاد به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای ابراهیم فارغی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای مظاهر شیرزاد به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور و حق برداشت از حساب جاری شرکت مذکور با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب نایب رییس هییت مدیره آقای مظاهر شیرزاد منشی هییت مدیره حق امضا خواهد داشت و کلیه اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی