اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3179

شناسه ملی: 10240061758

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

کد پستی: 5615895741

آدرس: اردبیل شهرک ساحلی خیابان 20 متری گلسار جنوبی قطعه 52

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موارد ذیل بموضوع شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه شرکت الحاق گردیده است: انجام پیمانکاری خدماتی و تامین نیروی انسانی در زمینه تعمیر و نگهداری، خدمات عمومی، باغبانی و امور تاسیسات طبق قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ محل شرکت به آدرس: اردبیل ـ شهرک ساحلی ـ خیابان 20 متری گلسار جنوبی ـ قطعه 52 ـ کدپستی 561589XXXX ـ تلفن 7749143 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق تغییر و اصلاح یافته است. ش 666800XXXX119922XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اردبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره: آقای مهران حمزه زاده دارای کد ملی 146107XXXX ـ آقای شهرام حمزه زاده دارای کد ملی 146589XXXX ـ خانم مریم محمدی دارای کد ملی 146536XXXX ـ خانم لادن مدیریان دارای کد ملی 094217XXXX برای مدت دو ( 2 ) سال انتخاب شدند. 2 ـ بازرسین شرکت: 1 ـ آقای مرتضی برزگر کلور دارای کد ملی 146714XXXX به سمت بازرس اصلی 2 ـ آقای بهروز نجفی دارای کد ملی 146584XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 666800XXXX119922XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اردبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/24:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 06/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهران حمزه زاده به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، آقای شهرام حمزه زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم مریم محمدی به سمت عضو هییت مدیره، خانم لادن مدیریان به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو ( 2 ) سال تعیین و انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات و غیره با امضا منفرد آقای مهران حمزه زاده همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 666800XXXX119922XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اردبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/13:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/9/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: 1 آقایان مهران و شهرام هر دو حمزه زاده و خانم مریم محمدی و لادن مدیریان به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 2 آقای بهروز نجفی به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی برزگر کلور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. 3 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شده است. بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/9/90 آقایان مهران حمزه زاده به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و شهرام حمزه زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانمها مریم محمدی و لادن مدیریان به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند، کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا منفرد آقای مهران حمزه زاده با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: 1 ـ آقای حسین محمدی بسمت بازرس اصلی و شاهین اسدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 24/8/88 و 25/8/88 تغییرات زیر به عمل آمده است: 1 آقایان مهران حمزه زاده و پرهام چعبی و شهاب صحرایی و خانم حدیث متین پور به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال و آقای حسین محمدی به سمت بازرس اصلی و آقای شاهین اسدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های بعدی شرکت تعیین انتخاب شد برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/8/88 آقای مهران حمزه زاده به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل آقای پرهام چعبی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای شهاب صحرایی و خانم حدیث متین پور به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات و غیره با امضا منفرد آقای مهران حمزه زاده همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد 3 الف) ماده 2 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: انجام خدمات پیمانکاری منطبقه با رشته های ساختمان تاسیس ات و تجهیزات راه و ترابری آب نیرو صنعت و معدن کشاورزی ارتباطات خدمات انبوه سازی مسکن ب) صادرات و واردات کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی و انجام خدمات مربوطه 4 آدرس قبلی شرکت به آدرس جدید اردبیل انتهای خیابان کشاورز کوی حافظ پلاک 93 کدپستی 561574XXXX تلفن 7726041 تلفن همراه 091435XXXX4 تغییر یافت. مسیول ثبت شرکت های ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مورخ 22/5/87 تغییرات زیر به عمل آمده است: 1 آقای غلامعلی پاشازاده فرد به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت هییت مدیره و آقای حافظ فیروزی بویاغچی به سمت بازرس اصلی و آقای شاهین اسدی ملاباشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی ها ی بعدی شرکت انتخاب گردید برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 22/5/87 آقای مهران حمزه زاده آقای به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل خانم شهناز رنجبرنوجه ده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامعلی پاشازاده فرد به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت هییت مدیره انتخاب و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل آقای مهران حمزه زاده و آقای رضا پاشازاده فرد متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل آقای مهران حمزه زاده همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/27:

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/5/86 تغییرات ذیل به عمل امده است. 1 آقای مهران حمزه زاده و خانم شهناز رنجبر نوجه ده و آقای حافظ فیروزی بویاغچی برای مدت دو سال آقای حسین محمدی به سمت بازرس اصلی و آقای شاهین اسدی ملاباشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های بعدی شرکت انتخاب گردید. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 21/5/86 آقای مهران حمزه زاده به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل خانم شهناز رنجبر نوجه ده به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حافظ فیروزی بویاغچی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات و غیره با امضا منفرد آقای مهران حمزه زاده همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. حدود و اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه و مصوبات هییت مدیره می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی