اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 308

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 24/6/89 و 17/7/89 شرکت مسافربری البرز خوانسار (سهامیخاص) ثبت شده به شماره 308 دارای شناسه ملی شماره 102600XXXX1به کدپستی 879165XXXX تغییرات ذیل در شرکت مزبور به عمل آمده است 1ـ آقایان عباس عیدی به کدملی شماره 122967XXXX و حسن عیدی به کدملی شماره 122969XXXX و مهدی تقیانی به کدملی شماره 122969XXXX به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند آقای عباس عیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی تقیانی به سمت مدیرعامل و حسن عیدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره نیز میباشد. 2ـ آقای محسن آقابابایی به کدملی شماره 122967XXXX به سمت بازرس اصلی و محمدعلی عیدی به کدملی 122971XXXX به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک خوانسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی