اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1780

شناسه ملی: 10980016760

تاریخ ثبت: 1389/09/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 29 نفر

آدرس: شهرستان مرودشت ساختمان جهاد کشاورزی با

کد پستی: 7371763795

تاریخ تاسیس: 1389/09/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/10:

1,400,350,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/26:

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1780 و شناسه ملی 109800XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : 1 - خانم معصومه هاشمی با کد ملی 243110XXXX تاریخ تولد 02/01 1357 به عنوان بازرس اصلی 2 - موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره 710 در اداره ثبت استان فارس شناسه ملی 108617XXXX9 به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کد ملی 120935XXXX تاریخ تولد 26/09/1343 فرزند ولی الله به عنوان بازرس اصلی 3 - خانم فاطمه جهانی مقدم با کد ملی 243258XXXX تاریخ تولد 03/01/1362 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 2 - روزنامه کثیرالانتشار افسانه برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 - صورتهای مالی شرکت منتهی به 30/09/1398 مورد تصویب مجمع قرار گرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/999/14 ریال به مبلغ 000/110/497/20 ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح افزایش سرمایه فوق الذکر اصلاح گردید.که مبلغ افزایشی تماما بموجب نامه شماره 755/1916/82 مورخ 07/12/98 بانک کشاورزی شعبه امام خمینی (ره) شهرستان مرودشت به شماره حساب 539692125 واریز گردید ش 990118XXXX97113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 خانم نرجس زارعی با کد ملی 243317XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 موسسة حسابرسی کارای پارس به شناسه ملی 108617XXXX9 به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کد ملی 120935XXXX را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 3 صورتهای مالی شرکت در سال مالی 1/10/97 لغایت 30/9/98 مورد تصویب قرار گرفت 4 خانم اعظم راه آورد با کد ملی 229892XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش 981011XXXX30920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه صندوق از مبلغ 000/830/334/12 ریال به مبلغ 000/000/999/14 ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت که مورد تایید و تصویب قرار گرفت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. ش 980701XXXX74842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تفویض اختیار افزایش سرمایه به هییت مدیره داده شد ش 980602XXXX04307 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/1396 و سال مالی دوم منتهی به 30/09/1396 مورد تصویب مجمع عمومی رسید وخانم سهیلا نجات با کد ملی 243313XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره 710 در اداره ثبت استان فارس شناسه ملی 108617XXXX9 به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کد ملی 120935XXXX به عنوان بازرس اصلی و سرکارخانم اعظم راه آورد با کد ملی 229892XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970430XXXX35114 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/830/978/10 ریال به مبلغ 000/830/334/12 ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت که مورد تایید و تصویب قرار گرفت و ماده 4 اساسنامه بشرح افزایش سرمایه ش 970310XXXX05159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه صندوق از مبلغ 000/090/567/9 ریال به مبلغ 000/830/978/10 ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت که مورد تایید و تصویب قرار گرفت و ماده 4 اساسنامه بشرح افزایش سرمایه فوق الذکر اصلاح گردید. ش 970216XXXX84501 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 19 اساسنامه: سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذر سال بعد خاتمه می یابد به استثنا سال اول اعمال این تغییرات که از اول مهرماه سال جاری شروع و در پایان آذرماه جاری خاتمه می یابد. ـ تبصره ماده 11 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: تبصره ماده 11 : جلسات مجامع عمومی با حضور و شرکت دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با تصویب اکثریت دو سوم آرا حاضر (به نسبت سهام) در جلسه رسمی معتبر خواهد بود و در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با تصویب اکثریت نصف بعلاوه یک آرا حاضر (به نسبت سهام)در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. ش 961007XXXX30230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سهیلا نجات با کد ملی 243313XXXX و تاریخ تولد 24/10/1364 از میان سهامداران به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی کارای پارس ثبت شده به شماره 710 در اداره ثبت استان فارس شناسه ملی 108617XXXX9 به نمایندگی آقای مجید نیکبخت شیبانی با کد ملی 120935XXXX تاریخ تولد 26/09/1343 به عنوان بازرس اصلی خانم اعظم راه آورد با کد ملی 229892XXXX فرزند غلام به شماره شناسنامه 524 تاریخ تولد 20/09/1348 به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 961003XXXX85674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق ماده های 39 و 40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام از موارد قابل آگهی نمی باشد ش 960905XXXX34848 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به نمایندگی خانم راضیه اسلام مهربه شماره ملی 243130XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ خانم زهرا همایون به شماره ملی 243149XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم خدیجه زحمت کش به شماره ملی 243256XXXX بسمت منشی هییت مدیره ـ خانم مریم بهروز به شماره ملی 243256XXXX .بسمت عضو هییت مدیره ـ خانم نرجس زارعی به شماره ملی 243317XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. ـ خانم مرضیه مکرمی فرزند غلامحسین دارای شماره شناسنامه 998 صادره ازمرودشت و شماره کارت ملی 243103XXXX به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید ـ کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس هییت مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است. ش 960621XXXX95499 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/95 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. خانم سهیلا نجات با کد ملی 243313XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارای فارس ثبت شده به شماره 710 و شناسه ملی 108617XXXX9 به نمایندگی آقای مجیدنیکبخت شیبانی کد ملی 120935XXXX به عنوان بازرس اصلی و سرکارخانم اعظم راه آورد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960324XXXX93515 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه صندوق از مبلغ 000/860/374/8 ریال به مبلغ 000/090/567/9 ریال از محل آورده نقدی افزایش یافت که مورد تایید و تصویب قرار گرفت و ماده 4 اساسنامه بشرح افزایش سرمایه فوق الذکر اصلاح گردید. ش 960115XXXX26401 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شماره 81046 در اداره ثبت تهران به نمایندگی خانم راضیه اسلام مهر ـ خانم مریم بهروز ـ خانم زهرا همایون ـ خانم خدیجه زحمتکش ـ خانم نرجس زارعی اشخاص ذیل به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: ـ خانم معصومه هاشمی ـ خانم مژگان کشاورزی ش 951020XXXX38290 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عاملیت توزیع اعتبارات دولتی، کمک های فنی واعتباری، کمک های بلاعوض دولت و ترویجی آموزشی در راستای ارتقا توانمندی فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری به موضوع شرکت الحاق گردید طبق ماده های 39 و 40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام از موارد قابل آگهی نمی باشد ش 950812XXXX88972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارای فارس و خانم فاطمه اولاد حسینی از میان سهامداران به عنوان بازرس اصلی وخانم رقیه بازوبندی به عنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب به عنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.، صورتهای مالی وترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1394 مورد تصویب مجمع عمومی رسید. ش 950130XXXX75155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/290/040/6 ریال به مبلغ 000/860/374/8 ریال از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح افزایش سرمایه فوق الذکر اصلاح گردید. ش 941029XXXX88618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *به استناد مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی از امورات داخلی این شرکتها است و از موارد قابل ثبت و آگهی نمیباشد *تفویض اختیار افزایش سرمایه به هییت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت. / ش 941007XXXX95303 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارای فارس به سمت بازرس اصلی و خانم سهیلا نجات به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 940910XXXX61830 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به سال مالی 1393 به تصویب رسید خانم نرجس زارعی به عنوان بازرس اصلی و خانم سهیلا نجات بازرس علی البدل تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب به عنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید. ش 940413XXXX67771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس شهرستان مرودشت ساختمان جهاد کشاورزی با کد پستی 737176XXXX به آدرس شهرستان مرودشت میدان آب، خیابان ثبت احوال، بلوار پهلوان نجاتی ساختمان مرکز جهاد کشاورزی حومه با کد پستی 737176XXXX تغیر یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 940413XXXX91764 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/14:

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی، فوق العاده مورخه 28/5/93 هییت مدیره مورخه 8/6/93 تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید نقل و انتقال سهام در شرکت انجام گرفت در نتیجه 1 ـ راضیه اسلام مهر بشماره ملی 243130XXXX بسمت رییس هییت مدیره و نماینده دولت در شرکت و زهرا همایون بشماره ملی 243149XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و معصومه فلاحی بشماره ملی 243311XXXX بسمت منشی هییت مدیره و زرنگار وزیری بشماره ملی 243152XXXX و اعظم ره آورد بشماره ملی 229892XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و سکینه کریمی بشماره ملی 243105XXXX و خدیجه زحمتکش بشماره ملی 243256XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مرضیه مکرمی بشماره ملی 243103XXXX بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال ابقا گردیدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و تعهدآور باامضا ثابت خانم مرضیه مکرمی (مدیرعامل) باتفاق خانم راضیه اسلام مهر (رییس هییت مدیره) یا خانم زهرا همایون (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ بودجه اصلاحی سال مالی منتهی به 31/6/93 بتصویب مجمع رسید. 5 ـ بودجه پیشنهادی سال مالی منتهی به 31/6/94 بتصویب مجمع رسید. ش 434950XXXX788997XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/08:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 30/6/91 تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید. 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/350/276/5 ریال بمبلغ 000/290/040/6 ریال بصورت نقدی بموجب گواهی شماره 594/220 مورخ 5/6/93 بانک کشاورزی شعبه امام خمینی (ره) مرودشت افزایش و تعداد سهام شرکت از 635/527 سهم ده هزار ریالی به 604029 سهم ده هزار ریالی افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. ش 434950XXXX788932XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/26:

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی مورخه های 3/10/92 و 23/5/92 و فوق العاده مورخه 6/10/90 تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید. 1 ـ خانم نرجس زارعی به شماره ملی 243317XXXX به سمت بازرس اصلی خانم سوسن کشاورزی به شماره ملی 243249XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ صورتهای مالی ترازنامه شرکت منتهی به 31/6/92 بتصویب مجمع رسید. 3 ـ بودجه پیشنهادی سال مالی منتهی به 31/6/93 بتصویب مجمع رسید. 4 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/390/206/4 ریال بمبلغ 000/350/276/5 ریال بصورت نقدی بموجب گواهی شماره 3308 مورخ 21/10/92 بانک کشاورزی شعبه امام خمینی (ره) مرودشت افزایش و تعداد سهام شرکت از 639/420 سهم ده هزار ریالی به 635/527 سهم ده هزار ریالی افزایش یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه شرکت بشرح مزبور اصلاح گردید. ش 434950XXXX788841XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/21:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 11/10/91 فوق العاده مورخه 6/10/90 تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید: 1 نقل و انتقال سهام در شرکت انجام گرفت. 2 نرجس زارعی به سمت بازرس اصلی و مریم بهروز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 سرمایه شرکت از مبلغ 000/350/684/2 ریال بمبلغ 000/390/206/4 ریال بصورت نقدی بموجب گواهی شماره 1708/220 مورخ 16/11/91 بانک کشاورزی شعبه امام خمینی (ره) شهرستان مرودشت افزایش و تعداد سهام شرکت از 268435 سهم ده هزار ریالی به 420639 سهم ده هزار ریالی افزایش یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه شرکت اصلاح گردید. 4 صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به سال مالی 31/6/91 بتصویب مجمع رسید. 5 روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 434950XXXX115792XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجامع عمومی عادی مورخه 5/5/90 و 6/10/90 تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید. 1 ـ نقل و انتقال سهام در شرکت انجام گرفت. 2 ـ خانم لیلا کوپیما فتح آبادی به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ پس از استماع گزارش هییت مدیره بودجه اصلاحی سال مالی گذشته و سال آینده شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/89 مطرح و بتصویب اعضا رسید و پیشنهاد هییت مدیره در خصوص بودجه سال مالی منتهی به 31/6/91 با پیش بینی سر جمع هزینه ها و درآمدها بتصویب مجمع عمومی رسید. 4 ـ کلمه حداکثر از بند یک ماده سه آیین نامه تسهیلات صندوق حذف گردید و نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع داخلی صندوق 4 درصد در سال تعیین گردید. 5 ـ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/90 بتصویب مجمع عمومی رسید. 6 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/20:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 6/10/1390 تصمیماتی بدین شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/550/973/1 ریال بمبلغ 000/350/684/2 ریال بصورت نقدی بموجب گواهی شماره 832/171 مورخ 18/4/1391 بانک کشاورزی شعبه امام خمینی (ره) شهرستان مرودشت افزایش و تعداد سهام شرکت از 197355 سهم ده هزار ریالی به 268435 سهم ده هزار ریالی افزایش یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه شرکت اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 29/10/90 تصمیماتی بشرح اتخاذ گردید. 1 سرکار زهره روح زمین از نمایندگی شرکت مادر تخصصی خارج و خانم راضیه اسلام مهر به عنوان رییس هییت مدیره و نماینده شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزی دارای 49 درصد سهم در شرکت مزبور تعیین گردید و حق امضا هییت مدیره سابق به خانم راضیه اسلام مهر منتقل گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 6/10/1390 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و هفتصد و دوازده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال ( 000/420/712/1 ) بمبلغ یک میلیارد و نهصد و هفتاد و سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ( 000/550/973/1 ریال) بصورت نقدی بموجب گواهی شماره 9489/2553 مورخ 3/11/1390 بانک کشاورزی شعبه امام خمینی (ره) مرودشت افزایش و تعداد سهام شرکت از 242/171 سهم ده هزار ریالی به 355/197 سهم ده هزار ریالی افزایش یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه شرکت بشرح مذبور اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 3/11/1389 تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید. 1 - سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال ( 000/350/400/1 ریال) به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و دوازده چهار صد و بیست هزار ریال ( 000/420/712/1 ریال) به صورت نقدی به موجب گواهی شماره 4084 220 مورخ 14/7/1390 بانک کشاورزی شعبه امام خمینی ره مرودشت افزایش و تعداد سهام شرکت از 035/140 سهم ده هزار ریالی به 242/171 سهم ده هزار ریالی افزایش یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه شرکت به شرح مزبور اصلاح گردید. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی مورخ 3/11/1389 فوق العاده مورخه 3/12/1389 تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید 1 ـ نقل و انتقال سهام در شرکت انجام گردید در نتیجه خانم اشرف کشتکار به تعداد 93 سهم ده هزار ریالی به عنوان فروشنده و خانم رقیه کشتکار به عنوان خریدار به تعداد 93 سهم ده هزار ریالی و خانم سهیلا کشتکار به تعداد 93 سهم ده هزار ریالی به عنوان فروشنده و خانم زهرا کشتکار به عنوان خریدار به تعداد 93 سهم ده هزار ریالی 2 ـ شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی به عنوان رییس هییت مدیره به نمایندگی خانم زهره روح زمین می باشد 3 ـ بودجه سال مالی منتهی به 31/6/1390 پس از طرح و بررسی در مجمع عمومی به شرح بودجه درآمدی به مبلغ 667/942/102 ریال و هزینه جاری به مبلغ 800/686/101 ریال و سود به مبلغ 867/255/1 ریال و هزینه سرمایه ای صفر به تصویب مجمع رسید. 4 ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به آدرس فارس ـ مرودشت ـ خیابان 22 بهمن ـ جنب اداره ثبت احوال شهرستان ـ ساختمان مرکز خدمات جهاد کشاورزی کدپستی 67935 ـ 73717 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/10:

شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت ( سهامی خاص) در تاریخ 10/9/89 ذیل شماره 1780 و شناسه ملی 109800XXXX0 در این اداره ثبت و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبرجنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 تضمین سهامداران متقاضی در چهارچوب هدف اعضای صندوق برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر موسسات داخلی و خارجی 2 دریافت کمک های مالی اعتباری و هرگونه تسهیلات از دولت، بانکها و سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی 3 حمایت مالی سهامداران در مواجهه با موقعیت های بحرانی در چهارچوب مقررات و اعتبارات دولتی 4 جذب مستمر منابع مالی از سهامداران در راستای تقویت صندوق 5 اعطای تسهیلات و انجام حمایت های مالی به سهامداران در چهارچوب هدف صندوق 6 همکاری با سازمان های دولتی برای توسعه فعالیت سهامداران 7 عاملیت توزیع اعتبارات دولتی، کمکهای فنی و اعتباری و کمکهای بلاغوض دولت به موجب مجوزهای 89/4666/1/5661 مورخ 11/8/89 فرمانداری شهرستان مرودشت 1022174/5963 7/9/89 اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مرودشت و نامه های شماره 21719/11 8/8/89 جهاد کشاورزی مرودشت و 22230/89/105 10/9/89 اداره کل ثبت استان فارس و تصویب نامه شماره 45740 تا 29553 مورخ 26/8/82 هییت محترم وزیران 2 مرکز شرکت: فارس مرودشت ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کدپستی 737176XXXX 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است 4 سرمایه شرکت: مبلغ 140035XXXX ریال است که کلا نقدی بوده و به 140035 سهم ده هزار ریالی با نام عادی تقسیم و 100 درصد آن به موجب گواهی 3384 مورخ 20/8/89 نزد بانک کشاورزی شعبه امام خمینی (ره) مرودشت واریز شده است. 5 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: زهره روح زمین به عنوان رییس هییت مدیره و گل افروز بازوبندی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و حوری وش زارع به سمت منشی هییت مدیره فاطمه اولاد حسینی و اعظم ره آورد به عنوان اعضا هییت مدیره و مرضیه مکرمی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند که کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک سفته وغیره با امضای ثابت خانم مرضیه مکرمی ( مدیر عامل ) به اتفاق خانم زهره روح زمین (رییس هییت مدیره ) در صورت غیاب وی با امضا گل افروز بازوبندی (نایب رییس ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: لیلا کوهپیما فتح آبادی به عنوان بازرس اصلی و فاطمه دیندارلو به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 7 روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی