اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 367855

شناسه ملی: 10320131080

تاریخ ثبت: 1388/01/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 1766814486

آدرس: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران بلوار ابوذر نقشه 4 شرقی بزرگراه شهید آیت اله محلاتی بلوار ابوذر پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1388/01/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/01/29:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ بلوار ابوذر (نقشه 4 شرقی) ـ بزرگراه شهید آیت اله محلاتی ـ بلوار ابوذر ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کد پستی 176681XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961024XXXX18970 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی، خیابان بهروز، بن بست یکم، پلاک 3 ، واحد 15 به کدپستی 191193XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 951127XXXX36350 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید محمد صالح زاده خیابان به ش ملی 007404XXXX به سمت مدیرعامل و آقای فیض اله حیدر زاده به ش ملی 297024XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا دلخوش به ش ملی 270961XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 951127XXXX44178 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره 2 الی 4 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 951127XXXX45498 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه موحدیان به کد ملی 006720XXXX و فرانک اسدی به کد ملی 006010XXXX و سعید محمد صالح زاده به کد ملی 007404XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 941216XXXX11169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید محمد صالح زاده به کد ملی 007404XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره فاطمه موحدیان به کد ملی 006720XXXX بسمت رییس هییت مدیره فرانک اسدی به کد ملی 006010XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و قرار دادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 941216XXXX78401 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فرانک اسدی به شماره ملی 006010XXXX و خانم فاطمه موحدیان به شماره ملی 006720XXXX و آقای سعید محمد صالح زاده به شماره ملی 007404XXXX پ 1785291 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/11/92 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانمها فاطمه موحدیان به شماره ملی 006720XXXX به سمت رییس هییت مدیره، فرانک اسدی به شماره ملی 006010XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید محمدصالح زاده به شماره ملی 007404XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1785293 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 21/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/3/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید محمدصالح زاده خیابان به شماره ملی 074043481 و خانم فاطمه موحدیان به شماره ملی 006720XXXX و خانم فرانک اسدی به شماره ملی 006010XXXX تا تاریخ 21/3/92/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید محمدصالح زاده خیابان به شماره ملی 074043481 به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه موحدیان به شماره ملی 006720XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فرانک اسدی به شماره ملی 006010XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای خسرو محمدصالح زاده خیابان به شماره ملی 005765XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 21/3/92/3 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی بعد از شهرداری روبروی بوستان زنبق ساختمان افرا پلاک 432 واحد 212 کدپستی 148181XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 4 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مطالعه نظارت فنی و اجرا در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت بندها سدها ساختمان نیروگاه آبی هیدرولیکی تونل های آب مخازن آب و شبکه های توزیع آب شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانال انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی و سازه های دریایی و ساحلی احداث حوضچه ها و پرورش ماهی تصفیه خانه های آب و فاضلاب آبخیزداری و آبخوان داری ایجاد فضای سبز و نگهداری آن شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و خرید و فروش که به موضوع شرکت مرتبط باشد.. طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اماکن مسکونی اداری تجاری. 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره آقای سعید محمدصالح زاده خیابان همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 28/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/1/1388 تحت شماره 7549 و شناسه ملی 103201XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 29/1/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: شرکت تاسیساتی و فعالیت در پروژه های برق صنعتی، فشار قوی، فشار ضعیف، فشار متوسط، نصب سیستم های هشدار دهنده، نصب و طراحی آسانسور و در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان بوشهر، شهر بوشهر خیابان کارگر کوچه تلاش 8 پلاک 22 ، تلفن 5563256 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 542 مورخ 28/10/1388 نزد بانک ملی شعبه شهید مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای امید رضا قاسمپور بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای بهرام شهیدی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حمید راستگو بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حمید راستگو بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضای مدیرعامل باتفاق اعضای هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم فاطمه احمدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای نوید مهیمنی به عنوان بازرس علی البدل واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی