اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11862

شناسه ملی: 10260599225

تاریخ ثبت: 1389/08/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهرکرد بخش مرکزی شهر شهر کرد محله هواشناسی خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کوچه 9 پلاک 2 طبقه اول

کد پستی: 8815734336

تاریخ تاسیس: 1389/08/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/09:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پژمان فاضلی دهکردی به شماره ملی 462016XXXX و آقای سید علی رضا میرابوالقاسمی دهکردی به شماره ملی 462173XXXX و خانم لیلا صالحی به شماره ملی 462157XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی نوربخش به شماره ملی 462013XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی فخار به شماره ملی 119896XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970703XXXX11145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی رضا میرابوالقاسمی دهکردی به شماره ملی 462173XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای پژمان فاضلی دهکردی به شماره ملی 462016XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم لیلا صالحی به شماره ملی 462157XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه ها با امضا مدیرعامل دارای اعتبار می باشد. ش 970703XXXX87997 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ شهر شهر کرد ـ محله هواشناسی ـ خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ـ کوچه 9 ـ پلاک 2 ـ طبقه اول ـ کد پستی 881573XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970703XXXX60815 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شامل ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند 95 شرکت مورد تایید و تصویب قرار گرفت. ش 960905XXXX61382 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پژمان فاضلی دهکردی به شماره ملی 462016XXXX و آقای سید علیرضا میرابوالقاسمی دهکردی به شماره ملی 462173XXXX و خانم لیلا صالحی به شماره ملی 462157XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی نوربخش به شماره ملی 462013XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی فخار به شماره ملی 119896XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950710XXXX35956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی رضا میرابوالقاسمی دهکردی به شماره ملی 462173XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای پژمان فاضلی دهکردی به شماره ملی 462016XXXX به سمت مدیر عامل خانم لیلا صالحی به شماره ملی 462157XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه ها با امضا مدیرعامل دارای اعتبار می باشد. ش 950710XXXX32653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی شهرکرد به آدرس شهر شهرکرد ـ خیابان سعدی غربی، کوچه 85 ، تقاطع ظفر، پلاک 27 ـ کدپستی 881781XXXX انتقال یافت.به موضوع فعالیت شرکت عبارات ذیل الحاق شد ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست خدمات فنی و آزمایشگاهی مواد و مصالح ساختمانی و عمرانی با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ش 940231XXXX34255 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1393 آقای سید علی رضا میرابوالقاسمی دهکردی به شماره ملی 462173XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای پژمان فاضلی دهکردی به شماره ملی 462016XXXX به سمت مدیرعامل و خانم لیلا صالحی به شماره ملی 462157XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه ها با امضا مدیرعامل دارای اعتبار می باشد .ضمناً مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 930927XXXX24643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1393 آقای پژمان فاضلی دهکردی به شماره ملی 462016XXXX و آقای سید علی رضا میرابوالقاسمی دهکردی به شماره ملی 462173XXXX و خانم لیلا صالحی به شماره ملی 462157XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی نوربخش به شماره ملی 462013XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید لطفی زاده دهکردی به شماره ملی 462144XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 930927XXXX56328 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/24:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان مورخ 06/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان، خیابان امام سجاد، ابتدای خیابان شهید خلیلی، بن بست نور، پلاک 5 ، کدپستی 816771XXXX تلفن XXXX66XXXX8 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 24/10/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114652XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/7/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی نوربخش به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید لطفی زاده دهکردی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اولیا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/7/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی رضا میرابوالقاسمی دهکردی و خانم لیلا صالحی و آقای پژمان فاضلی دهکردی تا تاریخ 15/7/1393 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی رضا میرابوالقاسمی دهکردی بسمت رییس هییت مدیره و خانم لیلا صالحی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای پژمان فاضلی دهکردی بسمت عضو هییت مدیره و آقای پژمان فاضلی دهکردی بسمت مدیرعامل 5 ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت و کلیه نامه های اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. در تاریخ 27/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان، خیابان رباط اول، نبش کوچه 59 (کوچه ایمان)، پلاک 2 کدپستی 813894XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 6/8/91 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/8/89 تحت شماره 42147 و شناسه ملی 102605XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 9/8/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اولیا آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره اعم از مطالعات و طراحی و نظارت و توجیه فنی اقتصادی فاز صفر و یک دو و سه و دوران بهره برداری طراحی و اجرا و نظارت بطور توام در زمینه ژیوتکنیک راه سازی راه آهن فرودگاهها بندر سازی سازه های دریایی ترافیک و سیستمهای حمل و نقل سد سازی شبکه های آبیاری و زهکشی تاسیسات آب و فاضلاب حفاظت و مهندسی رودخانه کشاورزی منابع طبیعی و دامپروری شیلات و آبزیان فضای سبز گلخانه و مجتمعهای گلخانه ای سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی محیط زیست نقشه برداری زمینی فتوگرامتری و هیدروگرافی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس) بازرس فنی ایمنی و کاهش خطرات پدافند غیر عامل زمین شناسی شهر سازی ساختمانهای آموزشی ورزشی و بهداشتی و درمانی مسکونی تجاری اداری صنعتی و نظامی ساماندهی و توانمند سازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی طراحی شهری و مقاوم سازی در زمینه های فوق. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان رباط دوم، کوچه ایمان ساختمان ایمان طبقه اول 1 ـ 3 ـ شعبه مدیریت پژمان فاضلی به آدرس ایران چهارمحال و بختیاری شهرکرد خیابان سعدی غربی کوچه خرد و کدپستی 881781XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 38018919 مورخ 19/7/89 نزد بانک پاسارگاد شعبه شهرکرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سید علی رضا میرابوالقاسمی دهکردی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم لیلا صالحی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای پژمان فاضلی دهکردی بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای پژمان فاضلی دهکردی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای ابراهیم محرابی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ خانم اعظم السادات موسویان به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی