اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 681

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/26:

برابر صورتجلسات امنا و هییت مدیره مورخ 10/8/1386 آقای سعید زیدی به سمت رییس، آقای اصغر حقایق به سمت نایب رییس، آقای رضا سعادت جو به سمت مدیر عامل ، آقای مهدی عبدالهی به سمت قایم مقام مدیر عامل ، آقای حسین بخشیانی به سمت منشی، آقای غلامحسین دهقانی به سمت خزانه دار، آقای غلامرضا شریفی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال، و آقایان مصطفی صادقی به سمت بازرسان اصلی صندوق برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با اعضای رییس یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیر عامل یا خزانه دار او متفقاً و با مهر صندوق معتبر است. مسیول ثبت شرکت های اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی