اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5334

شناسه ملی: 10860705516

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: شهرستان اهواز بخش مرکزی شهر اهواز محله شهرک صنعتی شماره 3 خیابان ابتکار 4 خیابان ابتکار 5 پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 6177861576

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس شهرستان اهواز، بخش مرکزی، شهر اهواز، محله شهرک صنعتی شماره 3 ، خیابان ابتکار 4 ، خیابان ابتکار 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 617786XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980818XXXX16214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شکراله اندیکایی به شماره ملی 555880XXXX وعباس اندیکایی به شماره ملی 555978XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت آگهی شرکت انتخاب شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین قنبری عدیوی به شماره ملی 175762XXXX به سمت مدیرعامل، سیاوش قنبری عدیوی به شماره ملی 575955XXXX به سمت رییس هییت مدیره، پریسا قنبری عدیوی به شماره ملی 175512XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره یا محمد علی قنبری عدیوی (سهامدار) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970822XXXX57689 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: سیاوش قنبری عدیوی به شماره ملی 575955XXXX رییس هییت مدیره ـ پریسا قنبری عدیوی به شماره ملی 175512XXXX نایب رییس هییت مدیره و حسین قنبری عدیوی به شماره ملی 175762XXXX مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با رییس هییت مدیره یا محمد علی قنبری عدیوی به شماره ملی 555880XXXX (سهامدار) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950823XXXX89386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش قنبری عدیوی به شماره ملی 575955XXXX ـ پریسا قنبری عدیوی به شماره ملی 175512XXXX و حسین قنبری عدیوی به شماره ملی 175762XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شکرالله اندیکایی به شماره ملی 555880XXXX به عنوان بازرس اصلی و عباس اندیکایی به شماره ملی 555978XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950823XXXX47385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به صد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم ده هزار ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 03/08/1394 تکمیل امضا گردیده است. ش 940809XXXX37886 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی قنبری به شماره ملی 175600XXXX به سمت مدیرعامل، سیاوش قنبری عدیوی به شماره ملی 575955XXXX به سمت رییس هییت مدیره، حسین قنبری عدیوی به شماره ملی 175762XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 940719XXXX17707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شکراله اندیکایی به شماره ملی 555880XXXX به عنوان بازرس اصلی وعباس اندیکایی به شماره ملی 555978XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور جهت آگهی شرکت انتخاب گردید. علی قنبری به شماره ملی 175600XXXX و سیاوش قنبری عدیوی به شماره ملی 575955XXXX و حسین قنبری عدیوی به شماره ملی 175762XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کدپستی: 617876XXXX ش 940719XXXX87227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/25:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شکرالله اندیکایی کد ملی 555880XXXX به عنوان بازرس اصلی و عباس اندیکایی کد ملی 555978XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش قنبری عدیوی کد ملی 575955XXXX و علی قنبری کد ملی 175600XXXX و محمود محسن پور کد ملی 182791XXXX و محمد علی قنبری عدیوی کد ملی 555880XXXX 3 ـ روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 300980XXXX145344XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/25:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: علی قنبری کد ملی 175600XXXX به سمت مدیر عامل و سیاوش قنبری عدیوی کد ملی 575955XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمود محسن پور کد ملی 182791XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد علی قنبری عدیوی کد ملی 555880XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 2 ـ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره یا عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 300980XXXX145344XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 21/2/88 که طی نامه وارده 3660 ـ 23/2/88 ارسال گردید اعضای هییت مدیره عبارتند از: افشین قنبری عدیوی مدیرعامل ـ سیاوش قنبری عدیوی رییس هییت مدیره ـ پرویزشیروانی سامانی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد بازرس اصلی شکراله اندیکایی ـ بازرس علی البدل عباس اندیکایی برای یک سال مالی انتخاب شدند رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 3/12/90 و هییت مدیره مورخ 30/11/90 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: سیاوش قنبری عدیوی رییس هییت مدیره، محمود محسن پور نایب رییس هییت مدیره، علی قنبری مدیرعامل و عضو حق امضا اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: شکراله اندیکایی بازرس اصلی و عباس اندیکایی بازرس علی البدل کدپستی 617876XXXX6 امور آشپزخانه و رستوران تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین بموضوع شرکت اضافه شد رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/02/15:

باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/2/90 و هییت مدیره مورخ 2/2/90 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.عبارتند از: سیاوش قنبری عدیوی رییس هییت مدیره محمود محسن پور نایب رییس افشین قنبری عدیوی مدیر عامل و عضو حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبرمیباشد بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند و عبارتند از : شکراله اندیکایی بازرس اصلی عباس اندیکایی بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی