اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4323

شناسه ملی: 10200104235

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 35 نفر

آدرس: هییت مدیره آقای

کد پستی: 5175753139

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/05/1398 و مجوز شماره 38295 مورخ 26/05/98 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی احمدی کندلجی با کد ملی 158208XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اصغر تمیزی خسروشاهی با کد ملی 170972XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و ابراهیم نوبهار با کد ملی 601926XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. و غلامرضا کامرانشاهی با کد ملی 158108XXXX به سمت مدیر عامل ی شرکت تعاونی برای مدت قانونی انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور بانکی و قراردادها و برات و... پس از تصویب هییت مدیره با امضای: الف) غلامرضا کامرانشاهی مدیر عامل و ب)محمدعلی احدی کندلجی با سمت رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان، با امضای اصغر تمیزی خسروشاهی با سمت نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات با امضای غلامرضا کامرانشاهی با سمت مدیر عامل و مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 980812XXXX26413 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1398 و مجوز شماره 38295 مورخ 26/05/98 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتحساب سود و زیان سال مالی 97 تصویب شد. غلامرضا کامرانشاهی کد ملی 158108XXXX و محدعلی احمدی کندلجی کد ملی 158208XXXX و اصغر تمیزی خسروشاهی کد ملی 170972XXXX و ابراهیم نوبهار کد ملی 601926XXXX و سیدحسن صمدانی اقدم کد ملی 137970XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و مرتضی غفوری کُر کد ملی 138013XXXX و اکبر افسرطلا کد ملی 172827XXXX عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت قانونی انتخاب گردیدند. رسول تاریوردیزاده کد ملی 137932XXXX و مهدی مجد قراملکی کد ملی 137578XXXX داود اکبریان کد ملی 137922XXXX به عنوان بازرسان اصلی عباس الخانی کد ملی 137204XXXX عضو علی البدل بازرسان برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش 980812XXXX09214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/05/1397 و مجوز شماره 42261 مورخ 03/06/1397 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی 1396 تصویب شد. حسین علی پور اسماعیل 158082XXXX به عنوان بازرس اصلی رسول تاریوردیزاده آسیابان جلیل 137932XXXX به عنوان بازرس اصلی مرتضی غفوری کر حسین 138013XXXX به عنوان بازرس اصلی عباس الخانی علی 137204XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970711XXXX25415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1396 و مجوز شماره 87220 مورخه 11/11/96 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به آدرس: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ راه آهن تبریز ـ میدان راه آهن ـ بلوار ملت ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کد پستی 519761XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 961206XXXX59434 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/10/1396 و مجوز شماره 80794 مورخ 19/10/1396 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به "مصرف کارکنان راه آهن آذربایجان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 961110XXXX97443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1396 و مجوز شماره 41749 مورخ 29/05/1396 و شماره 60639 مورخ 06/08/1396 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیلان مالی سال 95 تصویب گردید. روزنامه فجر آذربایجان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه مهدآزادی به عنوان علی البدل جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. حسین علیپور بشماره ملی 158082XXXX به عنوان بازرس اصلی علیرضا جهادی دیزجی بشماره ملی 275363XXXX به عنوان بازرس اصلی رسول تاریوردی زاده آسیابان بشماره ملی 137932XXXX به عنوان بازرس اصلی عباس الخانی بشماره ملی 137204XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960813XXXX38518 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/03/1395 و برابر مجوز شماره 37803 مورخ 07/5/1395 از مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتحساب سود و زیان شرکت تعاونی منتهی به سال مالی 1394 به تصویب مجمع عمومی رسید. غلامرضا کامرانشاهی به کد ملی 158108XXXX و اصغر تمیزی به کد ملی 170972XXXX و محمدعلی احمدی به کد ملی 158208XXXX9 و اکبر افسرطلا به کد ملی 172827XXXX و ابراهیم نوبهار به کد ملی 601926XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وحسن محمودی به کد ملی 137188XXXX و حمیدرضا فیروزبخت به کد ملی 158076XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. علیرضا جهادی به کد ملی 275363XXXX و عباس الخانی به کد ملی 137204XXXX و رسول تاروردیزاده به کد ملی 137932XXXX به عنوان بازرسان اصلی و علیرضا احمدی شعار به کد ملی 505960XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 950725XXXX74461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/03/1395 و برابر مجوز شماره 37803 مورخ 07/5/1395 از مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی احمدی کندلجی به کد ملی 158208XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اصغر تمیزی خسروشاهی به کد ملی 170972XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اکبر افسرطلا به کد ملی 172827XXXX به سمت منشی هییت مدیره و غلامرضا کامرانشاهی به کد ملی 158108XXXX به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضای غلامرضا کامرانشاهی سمت مدیرعامل و محمدعلی احمدی کندلجی سمت رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره به امضای اصغر تمیزی خسروشاهی سمت نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی به امضای غلامرضا کامرانشاهی سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950725XXXX03119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/01:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/09/92 که در تاریخ 26/09/92 به این اداره واصل گردیده: سرمایه شرکت از طریق تغییر سهام از تعداد 712626 سهم به 9977 سهم و از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام از چهارده هزار ریالی به یک میلیون ریالی از محل واریز نقدی از مبلغ 943/770/976/9 ریال به 000/000/977/9 ریال افزایش یافت و مبلغ افزایشی طی گواهی شماره 459 25/09/92 بحسا به شماره 020060XXXX009 شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/977/9 ریال منقسم به 9977 سهم یک میلیون ریالی می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 001010XXXX116420XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/04:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/92 و هییت مدیره مورخ 5/5/92 که طی تاییدیه شماره 41471 7/5/92 از اداره کل تعاون استان به این اداره ارسال گردیده ترازنامه سود و زیان شرکت مربوط به سال 91 تصویب و تعداد اعضا شرکت در پایان سال مالی 91 سه هزار نفر و سرمایه شرکت مبلغ 943/770/976/9 ریال تصویب گردید آقای غلامرضا کامرانشاهی به کد ملی 158108XXXX کدپستی 517575XXXX آقای اکبر افسر طلا به کد ملی 172827XXXX کدپستی 519761XXXX آقای داود بهینا به کد ملی 636885XXXX کدپستی 519761XXXX آقای حسن محمودی به کد ملی 137188XXXX کدپستی 519761XXXX آقای احمد وحیدیان به کد ملی 280034XXXX کدپستی 519761XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره آقای عباس الخانی به کد ملی 137204XXXX کدپستی 519761XXXX آقای اصغر تمیزی خسرو شاهی به کد ملی 170972XXXX کدپستی 535514XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت قانونی انتخاب و آقای محمد علی احمدی کندلجی به کد ملی 158208XXXX کدپستی 519761XXXX آقای علیرضا احمدی شعار به کد ملی 505960XXXX کدپستی 517575XXXX آقای ناصر علیزاده همای به کد ملی 567009XXXX کدپستی 514778XXXX به سمت بازرس اصلی آقای ابراهیم جاهدی میلانی به کد ملی 138074XXXX کدپستی 518461XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و سپس آقای حسن محمودی به سمت رییس هییت مدیره آقای اکبر افسر طلا به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای احمد وحیدیان به سمت منشی هییت مدیره آقای غلامرضا کامرانشاهی به سمت مدیر عامل انتخاب و کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت تعاونی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی به امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 001010XXXX115967XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 31/3/90 که طی تاییدیه شماره 4970 ـ 25/4/90 از اداره کل تعاون استان به این اداره ارسال گردیده: صورتهای مالی، ترازنامه حساب سود و زیان در سال 89 شرکت تصویب شد و تعداد اعضا 3000 نفر عضو با سرمایه هفت میلیارد سیصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزارو نهصد و شصت و دو ریال تصویب شد. آقای حسن محمودی بشماره ملی 137188XXXX و کدپستی 519613953 و آقای اصغر تمییزی بشماره ملی 170972XXXX و کدپستی 535514XXXX و آقای حسین حسین پور بشماره ملی 150077XXXX و کدپستی 519761XXXX به عنوان بازرسان اصلی و آقای کاظم یداللهی بشماره ملی 137173XXXX و کدپستی 519761XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت قانونی انتخاب گردیدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/89 و هییت مدیره مورخ 2/5/89 شرکت تعاونی مصرف کارکنان راه آهن آذربایجان ثبت شده به شماره 4323 و شناسه ملی 102001XXXX5 که طی تاییدیه شماره 8746 ـ 7/6/89 از اداره کل تعاون استان به این اداره ارسال گردیده: ترازنامه، حساب سود و زیان، صورتهای مالی سال مالی 1388 شرکت تصویب شد و تعداد اعضا به سه هزار نفر و سرمایه شرکت به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و هفتاد ریال به تصویب رسید و آقای ابراهیم جاهدی میلانی به کد ملی 138074XXXX و کدپستی 518461XXXX و آقای محمدعلی احمدی کندلجی به کد ملی 158208XXXX و کدپستی 519761XXXX و آقای مجید کمال غازانی به کد ملی 137371XXXX و کدپستی 518397XXXX و آقای عباس الخانی به کد ملی 137204XXXX و کدپستی 519761XXXX و آقای علیرضا احمدی شعار به کد ملی 505960XXXX و کدپستی 517575XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای اصغر عباسی مرجانی به کد ملی 137788XXXX و کد پستی 516786XXXX و آقای میرحسن صمدانی اقدم به کد ملی 137970XXXX و کدپستی 516815373 به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب و آقای حسن محمودی به کد ملی 137188XXXX و کدپستی 519761XXXX (بازرس اصلی) و آقای حسین حسینپور به کد ملی 150077XXXX و کدپستی 519761XXXX ( بازرس اصلی) و آقای احمد وحیدیان به کد ملی 280034XXXX و کدپستی 519761XXXX بازرس اصلی و آقای پروی سلطانی به کد ملی 150080XXXX و کدپستی 538613XXXX (به عنوان بازرس علی البدل) به مدت یکسال انتخاب و سپس ابراهیم جاهدی میلانی به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا احمدی شعار به سمت نایب رییس هییت مدیره و مجید کمال غازانی به سمت منشی هییت مدیره و غلامرضا کامرانشاهی به کد ملی 158108XXXX و کدپستی 517575XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) انتخاب و کلیه اوراق اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/13:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/4/88 شرکت تعاونی مصرف کارکنان راه آهن آذربایجان ثبت شده به شماره 4323 و شناسه ملی 102001XXXX5 که طی تاییدیه شماره 8189 - 24/5/88 از اداره کل تعاون استان به این اداره ارسال گردیده صورتهای مالی، ترازنامه، حساب سود و زیان و عملکرد شرکت در سال 1387 تصویب و روزنامه فجر آذربایجان به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه مهد آزادی به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین و آقایان احمد وحیدیان، حسین حسین پور، حسن محمودی به عنوان بازرسان اصلی و آقای یگانه عطری به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی