اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2087

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 10/6/1390 که طی نامه وارده به شماره 11878 تاریخ 13/6/1390 ارسال گردید اعضای هییت مدیره: آقای احسان پور فهیمی به سمت مدیر عامل و آقای علی کاوسی رکعتی به سمت رییس هییت مدیره و خانم کلثوم کریمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داریوش عالی محمودی چنارستانی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قرارداد ها با امضای رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی آقای خیرالله طاهری سرتنگ و بازرس علی البدل آقای کهزاد قریشوندی کول جازی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت راه و ساختمان زیبا نمای مالمیر ( سهامی خاص) به شماره ثبت 2087 طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/9/1387 که طی نامه وارده 14905 مورخ 2/9/1387 ارسال گردید اعضای هییت مدیره: آقای علی کاوسی رکعتی به عنوان مدیر عامل و خانم خدیجه کاوسی رکعتی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حیدر هیبتی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای احسان پورفهیمی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. و حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی آقای خیرالله طاهری سرتنگ بازرس علی البدل، آقای کهزاد قریشوندی کول جازی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/11/86 که طی نامه وارده 21545 مورخ 30/11/86 ارسال گردید اعضای هییت مدیره: آقای پیروز کیانی کری به عنوان مدیر عامل و آقای علی کاوسی رکعتی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حیدر هیبتی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای احسان پور فهیمی به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه دوره هییت مدیره انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی