اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 593

شناسه ملی: 10860590883

تاریخ ثبت: 1383/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/03/20

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید محسنی کیان 181596XXXX ـ مجاهد محیسن 527968XXXX ـ حمزه رزمجو 661982XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای جمشید شریفات به شماره ملی 527938XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای احمد فرهانیان به شماره ملی 527987XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970807XXXX24448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل مقرر گردید: مجید محسنی کیان 181596XXXX به سمت مدیرعامل ـ مجاهد محیسن 527968XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ حمزه رزمجو 661982XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و کلیه قراردادها و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970807XXXX04358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/20:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 20/3/83 تحت شماره 593 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/3/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی شامل تهیه و طبخ غذا و سرویس دهی آن، تنظیفات، ایجاد فضای سبز، تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین، رنگ آمیزی، سندپلاست، فنس کشی، عایق کاری و ایزوگام برق کشی ساختمان و صنعتی، تعمیر و نصب تهیه دستگاههای حرارتی و برودتی، جوشکاری، برقکاری، تراشکاری. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: امیدیه- شهرک خودیاری- روبروی مسجد امیرالمومنین خیابان دوم سمت راست درب هفتم منزل مجید محسین. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که صددرصد آن نقدا برابر گواهی شماره 372137 - 19/2/83 بانک صادرات خوزستان شعبه امیدیه به حساب جاری شماره 3598 واریز گردیده است و سرمایه تعهدی ندارد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - مجید محسین به سمت مدیر عامل 2 - مجاهد محسین به سمت رییس هییت مدیره 3 - حمزه رزمجو به سمت نایب رییس هییت مدیره کلا برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر شده کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا آقای مجید محسین مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود. 8 - بازرسان شرکت: 1 - علی قیم به عنوان بازرس اصلی و 2 - حبیب بنی چوله به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی