اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14031

شناسه ملی: 10840445720

تاریخ ثبت: 1392/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 8917697541

آدرس: 1 3 استان یزد شهر یزد ب شهید صدوقی پل نواب ک شهید حریری پ 40

تاریخ تاسیس: 1392/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/02:

شرکت فوق در تاریخ 02/02/1392 شماره ثبت 14031 و شناسه ملی 108404XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 02/02/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی از قبیل ساخت و ساز مجتمع های اداری تجاری و مابقی به شرح ماده 2 اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان یزد شهر یزد ب شهید صدوقی پل نواب ک شهید حریری پ 40 کدپستی 891769XXXX همراه مدیر عامل 093747XXXX3 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یک هزار سهم 1000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 19 مورخ 01/02/1392 نزد بانک ملت شعبه فرخی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای اویس گلیمی با کد ملی 442016XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای محمد حسین گلیمی با کد ملی 443258XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم رقیه غلامی بنای با کد ملی 005045XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم الهه گلیمی با کد ملی 443356XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای اویس گلیمی با کد ملی 442016XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای محمدعلی دهقان منشادی با کد ملی 446978XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای محسن رضایی با کد ملی 443241XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 934250XXXX111402XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی