اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1686

شناسه ملی: 10860540992

تاریخ ثبت: 1383/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/08/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/02:

20,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/05:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/06:

4,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1397 : ـ آقای محمدرضا دهقانپور ماهانی به کد ملی 299065XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم افسانه علی پور به کد ملی 007617XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 971201XXXX89790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1397 : سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال منقسم به 200 سهم با نام صد میلیون ریالی به مبلغ 15XXXXXXXX00 ریال منقسم به 1500 سهم با نام صد میلیون ریالی که ازمحل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 971201XXXX83264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و سودو زیان سال مالی 1395 و 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970502XXXX91925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس شناسه ملی 103206XXXX0 به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای علیرضا اسدی کرم شماره ملی 314955XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 970412XXXX31729 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1396 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (از قبیل چک ، سفته وبرات) با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960531XXXX88736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/03/1396 ـ تعداد اعضا هییت مدیره به سه نفر کاهش یافت و ماده 20 اساسنامه اصلاح گردید. ش 960502XXXX17668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1396 1 ـ اعضا هییت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ حمید عزت ابادی پور شماره ملی 307115XXXX ـ محمد عزت آبادی پور شماره ملی 307107XXXX ـ شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس شناسه ملی 103203XXXX4 به نمایندگی آقای محمد باقر عسکری پور شماره ملی 307111XXXX 2 ـ آقای ماشاالله سلطان احمدی شماره ملی 307131XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا اسدی کرم شماره ملی 314955XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960502XXXX37481 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/03/1396 1 ـ تعیین سمت مدیران ـ آقای حمید عزت ابادی پور شماره ملی 307115XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ آقای محمد عزت آبادی پور شماره ملی 307107XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس شناسه ملی 103203XXXX4 به نمایندگی آقای محمد باقر عسکری پور شماره ملی 307111XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (از قبیل چک، سفته وبرات) و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960502XXXX14765 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1395 سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال منقسم به 200 سهم با نام، به ارزش هر سهم 100000000 ریال از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960121XXXX79214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1395 : 1 ـ اعضا هییت مدیره عبارتند از - حمید عزت ابادی پور شماره ملی 307115XXXX - نادر کریمی مکی ابادی شماره ملی 307100XXXX - محمد عزت آبادی پور شماره ملی 307107XXXX برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای ماشاالله سلطان احمدی شماره ملی 307131XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدباقر عسکری شماره ملی 307111XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . ش 950717XXXX73200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/07/1395 : 1 ـآقای حمید عزت ابادی پور شماره ملی 307115XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره - آقای محمد عزت آبادی پور شماره ملی 307107XXXX بسمت رییس هییت مدیره - آقای نادر کریمی مکی ابادی شماره ملی 307100XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت(از قبیل چک، سفته وبرات)با امضا ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . ش 950717XXXX67323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/18:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 3/06/1393 شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده ایجاد گردیده: 1 ـ آقایان نادر کریمی به سمت رییس هییت مدیره و محمد عزت آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمید عزت آبادی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ آقای ماشاالله سلطان احمدی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدباقر عسکری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 ـ آدرس شرکت در سیرجان به کیلومتر 5 جاده شهر بابک ـ روبروی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان صندوق پستی 78185195 تغییر یافت. ش 601310XXXX112291XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 2/10/90 شرکت فوق الذکر: سرمایه شرکت از مبلغ 4XXXXXXXX0 بمبلغ 1XXXXXXXX00 ریال از محل پرداخت نقدی برابر گواهی بانکی شماره 827 1315 مورخ 4/10/90 بانک توسعه صادرات ایران شعبه کرمان افزایش یافت لذا ماده شش اساسنامه شرکت بشرح ذیل تغییر یافت. سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد سهم یکصد میلیون ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 6/8/89 شرکت فوق الذکر : سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ( 25XXXXXXXX ریال ) به مبلغ چهار میلیارد ریال ( 4XXXXXXXX0 ریال ) از محل پرداخت نقدی برابر گواهی بانکی شماره 115/101 مورخه 13/8/89 بانک صادرات کرمان شعبه سیرجان افزایش یافت لذا ماده 6 اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید . سرمایه شرکت مبلغ چهار میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام عادی و هر یک به ارزس چهل میلیون ریال ( 40000000 ) میباشد و تماما پرداخت گردیده است . شرکت اورده غیر نقدی و سهام بینام و ممتاز ندارد . مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/24:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 18/3/88 شرکت فوق الذکر: 1 اعضا هییت مدیره فعلی و دارندگان حق امضا مجاز شرکت برای مدت دو سال دیگر در سمت های خود ابقا شدند. 2 آقایان سید محمود کارآموز به عنوان بازرس اصلی و محمد باقر عسکری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 نشریه نگارستان برای درج آگهی های شرکت معرفی گردید. 4 ترازنامه سال مالی 1387 شرکت تصویب گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/10/86 شرکت فوق الذکر سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی بمبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بیست و پنج میلیون ریالی افزایش یافت که از محل آورده نقدی شرکت برابر گواهی شماره 7734 به تاریخ 1/12/86 بانک ملی شعبه سیرجان پرداخت گردیده بنابراین ماده 6 اساسنامه شرکت بشرح زیر تغییر و اصلاح می گردد. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500/2 ریال نقدی است که به 100 سهم بانام عادی هریک به ارزش اسمی 000/00/25 ریال تقسیم گردیده و تماماً پرداخت شده است. مسیولیت شرکت های ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25/1/86 شرکت فوق الذکر ماده 2 اساسنامه موضوع شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: انجام کلیه امور بازرگانی و صنعتی از قبیل 1 - خرید و فروش کالا 2 - صادرات و واردات کالا 3 - انعقاد قراردادهای پیمانکاری جهت ارایه خدمات و غیره 4 - اخذ نمایندگی از منابع داخلی و خارجی 5 - ایجاد کارخانه های تولیدی 6 - فعالیت در همه زمینه های صنعتی مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/28:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت فوق الذکر که در تاریخ 18/8/83 تحت شماره 1686 دفتر ثبت شرکتها به ثبت رسیده و در مورخ 26/8/83 از لحاظ امضا دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش کالا- واردات و صادرات کالا- انعقاد قراردادهای پیمانکاری جهت ارایه خدمات در رابطه با موضوع شرکت- اخذ نمایندگی از منابع داخلی و خارجی. 2 - مرکز اصلی شرکت: سیرجان- خیابان امام رضا (ع) مقابل بانک ملت- تلفن 3225582 - 091334XXXX1/3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی می باشد و به یکصد سهم با نام عادی هر یک به ارزش یک میلیون ریال تقسیم گردیده و برابر گواهی بانکی شماره 3907 - 5/7/83 بانک ملی شعبه سیرجان 000/000/35 ریال سرمایه پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد و شرکت آورده غیرنقدی و سهام بینام و ممتاز ندارد. 5 - مدیران شرکت: آقایان نادر کریمی مکی آبادی به سمت رییس هییت مدیره- عباس دیانی یزدی نایب رییس هییت مدیره- حمید عزت آبادی پور مدیر عامل و عضو هییت مدیره- محمد عزت آبادی پور به عنوان عضو برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد تعهدآور شرکت و اوراق رسمی و بها دار بانکی و تعهدات کاری و اسناد تجاری با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل (آقایان نادر کریمی و حمید عزت آبادی پور) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرسان شرکت: آقای صمدالله سلطان احمدی به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی شرکت می باشد. 8 - اساسنامه شرکت در 33 ماده و 2 تبصره تصویب گردید. 9 - نشریه نگارستان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی