اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 269

شناسه ملی: 10500088474

تاریخ ثبت: 1390/09/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/09/22

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای اسداله سیرجانی به شماره ملی 362088XXXX و آقای احمد قلی زاده به شماره ملی 362091XXXX و آقای محمد حسن یوسفی به شماره ملی 362088XXXX وآقای محمد حسین عباسی به شماره ملی 362089XXXX و آقای علیرضا حسینی قلعه نو به شماره ملی 533963XXXX و آقای علی زارعی به شماره ملی 362128XXXX و آقای محمدرضا خسروی به شماره ملی 065301XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره وآقای اسحق اسحقی به شماره ملی 362085XXXX وآقای یونس کارگر به شماره ملی 362142XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . آقای اسفندیار زید آبادی نژاد به شماره ملی 362088XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین عباسی راد به شماره ملی 607966XXXX به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ش 970229XXXX18930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 .آقای اسداله سیرجانی به شماره ملی 362088XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد قلی زاده به شماره ملی 362091XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین عباسی به شماره ملی 362089XXXX به سمت خزانه دار انتخاب و آقای محمدرضا خسروی به شماره ملی 065301XXXX برای مدت 2 سال به سمت مدیرعامل موسسه انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادر بشرح زیر است: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 970229XXXX85475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/10:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای اسداله سیرجانی به شماره ملی 362088XXXX بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای احمد قلی زاده به شماره ملی 362091XXXX بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسین عباسی به شماره ملی 362088XXXX بعنوان خزانه دار و آقای محمدرضا خسروی به شماره ملی 065301XXXX بعنوان مدیرعامل بمدت 2 سال تعیین شدند. 2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خزانه دار (امضاء 2 نفر از 3 نفر) و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. ش941110XXXX33502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. صورتهی مالی سال 1393 تصویب گردید. 2. آقایان: اسداله سرجانی به شماره ملی 362088XXXX و احمد قلی زاده و محمدحسین عباسی به شماره ملی 362088XXXX و محمدرضا خسروی به شماره ملی 065301XXXX و محمدحسین یوسفی به شماره ملی 362088XXXX و علیرضا حسینی قلعه نو به شماره ملی 533963XXXX و محمدرضا آبروشن به شماره ملی 563982XXXX7 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و اسحاق اسحاقی به شماره ملی 362085XXXX بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره و علی لشکری به شماره ملی 065300XXXX بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد. 3. آقایان: اسفندیار زیدآبادی به شماره ملی 362088XXXX بعنوان بازرس اصلی و محمدحسین عباسی راد به شماره ملی 362089XXXX بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. ش941110XXXX63437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/30:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 22/09/92 تصمیمات ذیل اتخاذشد: 1 ـ آقای حسین عباسی راد به شماره ملی 607966XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای اسفندیار زید آبادی نژاد به شماره ملی 362088XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای اسد اله سیرجانی به شماره ملی 362088XXXX و آقای احمد قلی زاده به شماره ملی 362091XXXX و آقای محمد حسین یوسفی به شماره ملی 362088XXXX و آقای اسحق اسحقی به شماره ملی 362085XXXX به عنوان عضو علی البدل و آقای علی لشکری به شماره ملی 065300XXXX به عنوان عضو علی البدل و آقای علیرضا حسینی قلعه نو به شماره ملی 533963XXXX و آقای محمدرضا خسروی به شماره ملی 065301XXXX و آقای محمدرضا آبروشن به شماره ملی 563982XXXX و آقای محمد حسین عباسی به شماره ملی 362089XXXX تا تاریخ 22/09/94 3 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 28/12/91 بتصویب رسید. 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اسداله سیرجانی به شماره ملی 362088XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد قلی زاده به شماره ملی 362091XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین یوسفی به شماره ملی 362088XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا حسینی قلعه نو به شماره ملی 533963XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا خسروی به شماره ملی 065301XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا آبروشن به شماره ملی 563982XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد حسین عباسی به شماره ملی 362089XXXX به سمت خزانه دار و آقای اسحق اسحقی به شماره ملی 362085XXXX به سمت عضو هییت مدیره ( به عنوان عضو علی البدل) و آقای علی لشکری به شماره ملی 065300XXXX به سمت عضو هییت مدیره ( به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمدرضا خسروی به شماره ملی 065301XXXX به سمت مدیر عامل 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا محمدرضا خسروی و محمد حسین عباسی و در غیاب خزانه دار رییس هییت مدیره اسداله سیرجانی و با مهر انجمن معتبر خواهدبود. در تاریخ 30/10/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 400970XXXX115894XXXX رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/22:

موسسه فوق در تاریخ 22/09/90 تحت شماره 269 و شناسه ملی 105000XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/09/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روز نامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: رسیدگی به امور ایتام و نیازمندان از جمله خانه سازی، تعمیر منزل و تهیه جهیزیه، برنامه ریزی ازدواج، توزیع خواروبار ماهیانه، تهیه لوازم زندگی، برگزاری مراسم و اعیاد و سوگواری ایمه معصومین علیهم السلام از قبیل سخنرانی ها و توزیع کتب مناسب و بر گزاری مسابقات، تشکیل کلاسهای قرآن و احکام برای مدد جویان جلسات وعظ و خطابه و توزیع پوشاک دانش آموزان نیازمند مدارس از قبیل پوشاک های فصلی ب روش اجرای اهداف کمکهای مادی و معنوی به ایتام و نیازمندان مسلمان استان پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان تقاطع خ آزادی و سعدی 4 سر مایه موسسه: مبلغ 000/000/20 ریال می باشد. 5 او لین مدیران موسسه: 15 آقای اسد اله سیر جانی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای احمد قلی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای محمد حسین یو سفی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای علیرضا حسینی قلعه نو به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای محمد رضا خسروی به سمت عضو هییت مدیره. 6 5 آقای محمد رضا آبروشن به سمت عضو هییت مدیره. 7 5 آقای اسحق اسحقی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 8 5 آقای علی لشکری به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 9 5 آقای محمد حسین عباسی به سمت خزانه دار، 10 5 آقای محمد رضا خسروی به سمت مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند، 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضا محمد رضا خسروی مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رییس هییت مدیره و با مهر موسسه مقدور خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای حسن عباسی راد به عنوان بازرس اصلی 28 آقای اسفندیار زید آبادی نژاد به عنوان بازرس علی البدل رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی