اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 549

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/06:

برابر نامه شماره 9060 مورخ 02/11/1392 اداره تعاون دامغان و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. خروج عضو و کاهش سرمایه: با موافقت هییت مدیره مبنی بر خروج عضو در نتیجه آقای محمد رضا صفدری با دریافت کلیه حق و حقوق مربوط به یکصد و ده سهم یکصد و سی و چهار هزار و سی و هشت ریالی و آقای علیرضا صفدری با دریافت حق و حقوق مربوط به پنجاه سهم یکصد و سی و چهار هزار و سی و هشت ریالی از عضو شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سهام شرکت از ششصد و هفتاد و دو سهم به پانصد و دوازده سهم و سرمایه شرکت از مبلغ نود میلیون و هفتاد و سه هزار و پانصد و سی و شش ریال بمبلغ شصت و هشت میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه و شش ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 201610XXXX119380XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/06:

برابر نامه 9059 مورخ 02/11/1392 اداره تعاون دامغان و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ـ انتخاب مدیران: از بین تمامی اعضای هییت مدیره خانم فاطمه صفدری به سمت رییس هییت مدیره و خانم اکرم صفدری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود صفدری به سمت منشی هییت مدیره همگی برای مدت سه سال همچنین خانم فاطمه صفدری به سمت مدیر عامل خارج از هییت مدیره برای مدت دو سال منصوب گردیدند. ـ صاحبان مجاز امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضا ثابت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان منشی هییت مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ انتخاب بازرسان: آقای حسن طاهر به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم صفدری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. ورود عضو و افزایش سرمایه: با موافقت هییت مدیره مبنی بر ورود عضو در نتیجه خانمها اکرم صفدری علی آبادی و ملیحه صفدری علی آبادی هر یک با خرید یک سهم یکصد و سی و چهار هزار و سی و هشت ریالی ب عضو جدید تعاونی درآمدند در نتیجه سهام شرکت از ششصد و هفتاد سهم به ششصد و هفتاد و دو سهم و سرمایه شرکت باستناد گواهی شماره 6337/13106 مورخ 06/11/1392 بانک کشاورزی شعبه دامغان از مبلغ هشتاد و نه میلیون و هشتصد و پنج هزار و چهارصد و شصت ریال به نود میلیون و هفتاد و سه هزار و پانصد و سی و شش ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 201610XXXX119380XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/16:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/9/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 انتخاب مدیران: با عنایت به استعفای آقای ابوالقاسم صفدری از سمت مدیر عامل ی شرکت از بین تمامی اعضای هییت مدیره آقای محمدرضا صفدری به عنوان رییس هییت مدیره و خانم فاطمه صفدری به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای محمود صفدری به عنوان منشی همگی برای مدت باقیمانده مدت تصدی منصوب گردیدند. 2 صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها با امضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی