اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 111

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 15/5/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمدرضا ارویی به سمت مدیرعامل و نجف ارویی به سمت رییس هییت مدیره و طیبه ارویی به سمت نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای عبدالحسین عندلیب به سمت بازرس اصلی و شهربانو مظلوم حسینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای یکنفر آقای نجف ارویی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی