اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 320306

شناسه ملی: 10103576945

تاریخ ثبت: 1386/12/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1998819813

آدرس: شهر تهران سعادت آباد خیابان بیست و سوم بن بست سعادت پلاک 7

تاریخ تاسیس: 1386/12/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/12/21:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت آباد خیابان بیست و سوم بن بست سعادت پلاک 7 کدپستی 199881XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ 2/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/12/22:

شرکت فوق در تاریخ 21/12/1386 تحت شماره 320306 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایده ها و مناقصات داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی ریالی از تمام شعب کشور اعم از بانک های خصوصی و دولتی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران فرمانیه ک نارنجستان هشتم پ 4 ط دوم. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/2 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/70 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 11150 م مورخ 19/12/1386 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای شهاب مقصودی فرد به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای آرش حیاتی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای شهاب مقصودی فرد به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم نرگس نجفی به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای فردین لطفی شرقی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی