اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/09/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/09/29:

30,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره 895787 - 29/9/84 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و نامه شماره 1444 ت 1 - 30/9/84 اداره تعاون شهرستان پاکدشت و صورتجلسات مجمع عمومی و هییت مدیره مورخه 29/9/84 شرکت تعاونی تراشکاری قایم مبتکران که تحت شماره 408 در این اداره به ثبت رسیده خلاصه اساسنامه و شرکتنامه و تقاضانامه شرکت جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می گردد : 1 - نام و نوع شرکت – شرکت تعاونی تراشکاری قایم مبتکران 2 - موضوع شرکت:- تراش انواع فلز، خدمات تراشکاری، شرکت در مناقصات و مزایده ها ، اخذ تسهیلات از منابع داخلی صندوق تعاون و تبصره ها و موسسات مالی و اعتباری 3 - مرکز اصلی شرکت – پاکدشت، خیابان شهید مطهری روبروی بانک صادرات جنب املاک تعاون. 4 - سرمایه شرکت- 30000000 ریال 5 - مدیران وصاحبان امضاشرکت– آقای محمدنبی محمودی قلعه بهمنی و خانم کبری پازوکی و صدیقه خان محمد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای احمدپازوکی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب شدند در منتیجه آقای محمدنبی محمودی قلعه بهمنی و خانم کبری پازوکی و صدیقه خان محمد به ترتیب به سمت رییس ، نایب رییس و منشی هییت مدیره تعیین شدند و نیز آقای محمدنبی محمودی قلعه بهمنی به عنوان مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب شد و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی با امضا آقای محمدنبی محمودی قلعه بهمنی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق و نامه های عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 6 - بازرسان شرکت–آقای علی پازوکی و خانم زهرامحمودی قلعه بهمنی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال انتخاب شدند. کفیل ثبت اسناد و املاک پاکدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی