اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 311380

شناسه ملی: 10103481398

تاریخ ثبت: 1386/08/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: تهران شهر تهران فرودگاه مهرآباد جنوبی خیابان بسیج خیابان حجاج پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 1387844431

تاریخ تاسیس: 1386/08/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/05/11:

8,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/10:

30,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/01:

30,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/26:

30,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1395 و بموجب مجوز شماره 59801 مورخه 24/11/95 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران-شهر تهران-فرودگاه مهرآباد جنوبی-خیابان بسیج-خیابان حجاج-پلاک 0 -طبقه همکف-کدپستی 138784XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 951222XXXX91254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/05/1393 و مجوز شماره 26067 مورخ 93/5/93 سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 30000000 ریال به مبلغ 8XXXXXXXX0 ریال منقسم به 80000 سهم 100000 ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدذیل دفاتر ثبت درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ 930623XXXX79855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/05/1393 ومجوزشماره 26067 مورخ 12/5/93 سازمان هواپیمایی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 930608XXXX41639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/05/1393 مجوزشماره 26067 مورخ 12/5/93 سازمان هواپیمایی کشورتصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف)آقای سیدمرتضی جعفری نژاد شماره ملی 417195XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حیدر ساسانی شماره ملی 456965XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضا هییت مدیره به قرارذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای یزدان امیری به شماره ملی 460964XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمدرضا امیری به شماره ملی 006540XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم طاهره یزدان پناه به شماره ملی 251130XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930608XXXX38394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یزدان امیری دارای کد ملی 460964XXXX آقای محمدرضا امیری دارای کد ملی 006540XXXX خانم طاهره یزدان پناه دارای کد ملی 251130XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 1777369 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یزدان امیری ک. م 460964XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای محمدرضا امیری ک. م 006540XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم طاهره یزدان پناه ک. م 251130XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1777373 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/21:

پیرو آگهی صادره به شماره 46371 ت 32/91 مورخ 1/12/91 اعلام می گردد: در موضوع فعالیت عبارت «خدمات بار هوایی» به اشتباه «خدمات کارگزاری بار هوایی» قید گردیده که بدینوسیله اصلاح می گردد. پ 1628204 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا امیری به شماره ملی 006540XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای یزدان امیری به شماره ملی 460964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم طاهره یزدان پناه به شماره ملی 251130XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن علی نظری فردویی به شماره ملی 045096XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 11/5/1393 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 7/8/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد 300 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/30 ریال منقسم به سیصد سهم 000/100 ریالی که تعداد سیصد سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 08/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا امیری به شماره ملی 006540XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای یزدان امیری به شماره ملی 460964XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نسیبه نظری فردویی به شماره ملی 045145XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسن علی نظری فردویی به شماره ملی 045096XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم مهرالسادات یزدانی اراضی به شماره ملی 005075XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسن علی نظری فردویی به شماره ملی 045096XXXX بسمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 12/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 2 ـ تعداد 300 سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/30 ریال منقسم به سیصد سهم 000/100 ریالی که تعداد سیصد سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 26/1/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/9/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ابتدای خیابان نواب جنب برج سهیل برج شهاب 1 طبقه 2 واحد 124 کدپستی 134695XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 23/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/8/1386 تحت شماره 311380 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/8/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خدمات کارگزاری هوایی ارایه خدمات مشاوره ای در مسیرهای هوایی در زمینه حمل و نقل هوایی با ارایه خدمات برای جمع آوری و با جذب و با ارسال کالا و اجاره هواپیما ـ انبارداری ـ یا بسته بندی کالای ـ صدور هرگونه پروفورما ـ صدور بارنامه و ترخیص کالا از گمرکات کشور و در مبدا و مقصد و اخذ صورت مجلس کسری یا اضافه، آسیب دیدگی کالا، اخذ نمایندگی از شرکتهای هواپیمایی و فورواردی (نوعی واسطه تحویل کالا به مقصد) بین المللی برای فعالیت در کلیه زمینه های مرتبط با حمل و نقل هوایی کالا ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی ادارات ـ سازمانها و یا شرکتهای دولتی و یا خصوصی برای ارایه خدمات ذکر شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشور و اخذ مجوزهای مربوطه، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکهای داخل و خارج از کشور و وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات ـ تاسیس شعب مختلف در دیگر شهرها ـ رجوع به کلیه ارگانهای ذیربط و دریافت مجوز در ارتباط با ارسال یا ترخیص و حمل هوایی کالا. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران شهر تهران خیابان آزادی خیابان آذربایجان خیابان رودکی جنوبی کوچه اقبال پلاک 2 طبقه 4 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/30 ریال منقسم به 300 سهم 000/100 ریالی که تعداد 300 سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/500/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1872/323 مورخ 08/08/1386 نزد بانک صادرات شعبه اکبری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم نفیسه نظری فردویی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم نسیبه نظری فردویی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حسن علی نظری فردویی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حسن علی نظری فردویی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای غلامحسین نقیان به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ آقای جمال اربابی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی