اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1200

شناسه ملی: 14002816628

تاریخ ثبت: 1391/07/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 7491945597

آدرس: جدید استان فارس شهرستان نی ریز بخش مرکزی شهر نی ریز محله شهرک آزادگان کوچه 12 نصر بن بست مختاری پلاک 0 طبقه همکف واحد 1

تاریخ تاسیس: 1391/07/06

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین محمودی به شماره ملی 255994XXXX و خانم نعیمه پاک نیت به شماره ملی 255014XXXX و خانم طاهره محمودی به شماره ملی 255917XXXX و آقای مرتضی محمودی به شماره ملی 255000XXXX و آقای سید مجتبی بلادیان به شماره ملی 186166XXXX برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ آقای سید جمال الدین جلالی به شماره ملی 255000XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سعیده محمودی به شماره ملی 255994XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970802XXXX96754 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم نعیمه پاک نیت به شماره ملی 255014XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم طاهره محمودی به شماره ملی 255917XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امین محمودی به شماره ملی 255994XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مرتضی محمودی به شماره ملی 255000XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید مجتبی بلادیان به شماره ملی 186166XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا مدیرعامل (امین محمودی) همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا مدیرعامل (امین محمودی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970802XXXX73337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی در شیراز ـ به آدرس جدید استان فارس ـ شهرستان نی ریز ـ بخش مرکزی ـ شهر نی ریز ـ محله شهرک آزادگان ـ کوچه 12 نصر ـ بن بست ((مختاری)) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ واحد 1 کدپستی 749194XXXX انتقال یافت و تحت شماره قبلی 1200 ثبت گردید. ش 970631XXXX97253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی در شیراز ـ به آدرس جدید استان فارس ـ شهرستان نی ریز ـ بخش مرکزی ـ شهر نی ریز ـ محله شهرک آزادگان ـ کوچه 12 نصر ـ بن بست ((مختاری)) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ واحد 1 کدپستی 749194XXXX انتقال یافت ش 970410XXXX33741 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ زرگری ـ خیابان قصردشت ـ بلوار مطهری شمالی ـ پلاک 0 ـ ساختمان 110 ـ طبقه همکف ـ واحد 2 کدپستی 718678XXXX تغییر یافت و تحت شماره 48522 در این اداره ثبت گردید ش 970223XXXX86776 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ شهر شیراز ـ زرگری ـ خیابان قصردشت ـ بلوار مطهری شمالی ـ پلاک 0 ـ ساختمان 110 ـ طبقه همکف ـ واحد 2 کدپستی 718678XXXX تغییر یافت ش 970118XXXX53582 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از: خانم نعیمه پاک نیت به شماره ملی 255014XXXX و آقای امین محمودی به شماره ملی 255994XXXX و خانم طاهره محمودی به شماره ملی 255917XXXX و آقای مرتضی محمودی به شماره ملی 255003977 و آقای سیدمجتبی بلادیان به شماره ملی 186166XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سیدجمال الدین جلالی به سمت بازرس اصلی و خانم سعیده محمودی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 950714XXXX91294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 950714XXXX66450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم نعیمه پاک نیت به شماره ملی 255014XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم طاهره محمودی به شماره ملی 255917XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مرتضی محمودی به شماره ملی 255003977 به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سیدمجتبی بلادیان به شماره ملی 186166XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای امین محمودی به شمارملی 255994XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ اصلی کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات ادارای با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950714XXXX11877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین محمودی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم طاهره محمودی بسمت رییس هییت مدیره و آقای بهرنگ نارکی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و چکها و سفته ها و اسناد و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای آقای امین محمودی به تنهایی با مهر شرکت معتبر است . ش 940820XXXX65243 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان امین محمودی و بهرنگ نارکی و خانم طاهره محمودی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای سید جمال الدین جلالی به عنوان بازرس اصلی و خانم سعیده محمودی بازرس علی البدل برای سال مالی 1394 انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار نیم نگاه چاپ شیراز کماکان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940905XXXX92347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت نیک سازان نگین فارس « سهامی خاص» در تاریخ 6/7/91 به شماره ثبت 1200 و شناسه ملی 140028XXXX8 در این اداره ثبت و در همان تاریخ از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و هفته نامه عصر نی ریز به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: 1 طراحی نظارت و اجرا در ساختمانها و ابنیه صنعتی، فلزی، بتنی، بنایی و سنگی 2 تهیه و تولید بتن آماده و قطعات ساخته بتنی و فلزی 3 سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها، بندها، مخازن و شبکه های آب و فاضلاب و آب و سازه های دریایی و ساحلی 4 جاده های اصلی و فرعی، بزرگ راه ها، فرودگاه، تونلها، پلها و عملیات آسفالتی 5 تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تاسیس ات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص، خطوط انتقال آب و گاز 6 تاسیس ات مکانیکی هیدرومکانیکی، تاسیس ات و امور رفاهی ساختمان، سیستم های سرد و گرم کننده ابنیه، تهیه و نصب تاسیس ات و تجهیزات برق، آب، گاز و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی) 7 سیستم های خبر و هشداردهنده 8 نقشه برداری و تفکیک اراضی کلاً پس از اخذ مجوزهای لازم برابر قوانین و مقررات جاری کشور. 2 سرمایه شرکت: یک میلیون ریال است که کلاً نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام تقسیم و سی و پنج درصد آن به موجب گواهی شماره 1554 مورخ 5/7/91 به حساب جاری 010885XXXX4002 شرکت نزد بانک ملی شعبه مرکزی نی ریز واریز شده است. 3 مرکز شرکت: فارس نی ریز بلوار نصر کوچه شماره 12 کدپستی 455357XXXX/4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای علی رضا محمودی به شماره ملی 797415XXXX کدپستی 455357XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خانم طاهره محمودی به شماره ملی 791724XXXX و کدپستی 377177XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای امین محمودی به شماره ملی 199413XXXX و کدپستی 455357XXXX به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین گردیده اند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد آقای امین محمودی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: آقای سید جمال الدین جلالی به شماره ملی 200012XXXX و کدپستی 455357XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم سعیده محمودی به شماره ملی 299426XXXX و کدپستی 144547XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. 7 هفته نامه عصر نی ریز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی