اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 461659

شناسه ملی: 14004456294

تاریخ ثبت: 1393/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: نشانی استان تهران منطقه 16 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله مجیدیه خیابان شهید محمد حاجی پور بزرگراه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی پلاک 1204 طبقه سوم

کد پستی: 1663613771

تاریخ تاسیس: 1393/07/19

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/06:

آگهی تغییرات شرکت ره پویان خدمات گستر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 461659 و شناسه ملی 140044XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به نشانی استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله مجیدیه ، خیابان شهید محمد حاجی پور ، بزرگراه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، پلاک 1204 ، طبقه سوم کدپستی 163187XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم سمیه پاپی نژاد به شماره ملی 007431XXXX به عنوان بازرس اصلی ، آقای محسن اشجع آروان به شماره ملی 413327XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای....... سال مالی انتخاب گردیدند. پ 981126XXXX55928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/18:

آگهی تغییرات شرکت ره پویان خدمات گستر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 461659 و شناسه ملی 140044XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جواد کریمانی به کد ملی 042178XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فرزانه خزایی به کد ملی 007029XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و فرشاد خزایی به کد ملی 006920XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل مشترکا" با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970323XXXX54433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد کریمانی به کد ملی 042178XXXX و خانم فرزانه خزایی به کد ملی 007029XXXX و آقای فرشاد خزایی به کد ملی 006920XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم سمیه پاپی نژاد به کد ملی 007431XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن اشجع آروان به کد ملی 413327XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 970323XXXX23179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد کریمانی به کد ملی 042178XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم فرزانه خزایی به کد ملی 007029XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره وآقای فرشاد خزایی به کد ملی 006920XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین نمودند.امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل مشترکا" با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970323XXXX20703 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید جواد کریمانی به کد ملی 042178XXXX بسمت رییس هییت مدیره وآقای فرشاد خزایی به کد ملی 006920XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل مشترکا با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960908XXXX97303 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960830XXXX59419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا کباری به کد ملی 049180XXXX به عنوان بازرس اصلی و آرزو امن زاده سلوط به کد ملی 007624XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا سیاوشی به شماره ملی 048006XXXX و فرشاد خزایی به شماره ملی 006920XXXX و سید جواد کریمانی به شماره ملی 042178XXXX پ 960209XXXX81913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جواد کریمانی به کد ملی 042178XXXX بسمت رییس هییت مدیره. زهرا سیاوشی به کد ملی 048006XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره. فرشاد خزایی به کد ملی 006920XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل مشترکا" با رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960209XXXX27371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا کباری به شماره ملی 049180XXXX به سمت بازرس اصلی و آرزو امن زاده سلوط به شماره ملی 007624XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950311XXXX81660 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا کباری به کد ملی 004918XXXX7 و خانم آرزو امن زاده سلوط به کد ملی 007624XXXX بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ 940303XXXX01573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 7 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 931209XXXX23540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد کریمانی و خانم زهرا سیاوشی و آقای فرشاد خزایی بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سید جواد کریمانی به کد ملی 042178XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا سیاوشی به کد ملی 048006XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرشاد خزایی به کد ملی 006920XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین شدند. پ 940118XXXX95187 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/19:

تاسیس شرکت سهامی خاص ره پویان خدمات گستر ایرانیان در تاریخ 19/07/1393 به شماره ثبت 461659 و شناسه ملی 140044XXXX4 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری اعم از طراحی، توسعه، ایجاد و نگهداری فضای سبز، محوطه سازی و احداث آبنما، شستشو و رنگ آمیزی جداول و زیباسازی معابر، ساخت و نصب مبلمان و المانهای شهری و پارکی، تهیه، توزیع شن و نمک و ضد یخ، بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده شهری، جدول بندی، آسفالت خیابانها و معابر، ارایه کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ابنیه، لوله کشی آب و رنگ آمیزی کلیه ساختمانها و محوطه های شهری، اداری، خصوصی و دولتی و رنگهای ترافیکی و خط کشی معابر و رنگهای صنعتی و رنگ کاری نماهای ساختمانی، ایزوگام، آسفالت، عایق بندی، شستشو و پاکسازی و رفت و روب معابر شهری و جداره های شهری حمل زباله و بازیافت مکانیزه ـ حذف زواید فیزیکی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور ـ تامین و نگهداری فنی و تاسیسات ساختمانی دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبارات بانکی از بانکها، خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکها وموسسات مالی و اعتباری مجاز داخل وخارج از کشور ـ انعقادقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد غرفه وشرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی وخارجی ـ اخذواعطای نمایندگی از و به داخل وخارج ازکشور ـ انجام هرگونه فعالیت مجاز جهت تحقق اهداف وپیشرفت شرکت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران 45 متری رسالت ابتدای خ بنی هاشم بن بست اول پلاک 3 طبقه اول کد پ 166361XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 1000 سهم 1000000 ریالی که تعداد 1000 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000 , 000 , 350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 31 , 496 مورخ 30/6/93 نزد بانک شهر شعبه بنی هاشم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: 1 ـ آقای فرشاد خزایی به شماره ملی: 006920XXXX به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2 ـ آقای سید جواد کریمانی به شماره ملی: 042178XXXX به عنوان رییس هییت مدیره 3 ـ آقای علی کاسبان به شماره ملی: 460973XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره 4 ـ آقای روح اله سیاوش به شماره ملی: 049049XXXX به عنوان عضو هییت مدیره 5 ـ آقای داود شاه علی رامشه به شماره ملی: 004440XXXX به عنوان عضو هییت مدیره 6 ـ خانم معصومه غفاری شهیر به شماره ملی: 006699XXXX به عنوان عضو هییت مدیره 7 ـ خانم زهرا سیاوشی به شماره ملی: 048006XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیر عامل مشترکا با رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقایان قدیر آزاد دمیرچی به شماره ملی 003682XXXX به عنوان بازرس اصلی و عباس حسن نژاد لحاقی به شماره ملی 005889XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 930719XXXX46774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی