اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 75

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/03/10:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت آریا نور ایلام مورخ 1/3/86 که در تاریخ 12/3/86 واصل گردیده. 1 - آقای رحمان رشنوادی که قبلاً مدیر عامل شرکت و دارای 80 سهم بوده، تعداد 20 سهم از سهام خود را به آقای قیس کاوریزاده و 10 سهم خود را به آقای ولی رشنوادی واگذار و سهام خود را به 50 سهم کاهش داد. 2 - خانم تهمینه رشنوادی از شرکت خارج و به جای او ولی رشنوادی به عنوان عضو هییت مدیره وارد گردید. 3 - خانم محبو به حیدریان با واگذاری 10 سهم خود به آقای عباس رشنوادی از شرکت خارج گردید. 4 - آقای قیس کاوریزاده به عنوان مدیر عامل جدید وارد شرکت گردید. 5 - آقای عباس رشنوادی و ولی رشنوادی به سمت عضو هییت مدیره وارد شرکت گردیدند. 6 - آقای جمال الدین عضو هییت مدیره 7 - اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای باقیمانده مدت شرکت انتخاب گردیدند. 8 - به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخه 1/3/86 آقای قیس کاوریزاده به سمت مدیر عامل و آقای رحمان رشنوادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای یعقوب رشنوادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباس رشنوادی، آقای ولی رشنوادی و آقای جمال الدین کاوریزاده به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت شرکت تعیین گردیدند. 9 - خانم سکینه زید علی به سمت بازرس اصلی و خانم خدیجه زیدعلی به سمت بازرس علی البدل برای باقیمانده مدت شرکت ابقا گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آبدانان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/9/85 شرکت مزبور که در تاریخ 11/9/85 واصل گردیده: 1- خانم سکینه زید علی به سمت بازرس اصلی و خانم خدیجه زیدعلی به سمت بازرسعلی البدلبرای مدت یکسال انتخاب گردیدند . 2- آقای عزیزاله حیدریان تعداد 4 سهم خود را به آقای یعقوب رشنوادی منتقل و از شرکت خارج گردید. 3- اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال بقرارذیل انتخاب گردیدند : 4- بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 7/9/85 آقای یعقوب رشنوادی به سمت رئیس هیئت مدیره و محبوبه حیدریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحمان رشنوادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . ضمنا امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و دیگر مراسلات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان آبدانان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/83 به شماره ثبت 75 با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به الحاق موضوع شرکت تصمیم ذیل اتخاذ گردید: موضوع کامل شرکت به شرح ذیل می باشد: خدمات شهری و عمرانی از قبیل راه سازی و ابنیه و ساختمان سازی و تامین نیروی انسانی خدمات کشاورزی و فنی مهندسی از قبیل تسطیح- آبرسانی تجهیز موتور خانه تاسیس ات ابنیه و آبیاری تحت فشار و خدمات اداری شامل واگذاری و کانالسازی قنوات راه ساختمان سازی و همچنین نصب شبکه های نفت جوشکاری و مشاوره و نقشه برداری فضای سبز مرتع داری زیبا سازی شهری حفاظت مرتع و محیط زیست پس از اخذ مجوزهای لازم از ادارات مربوطه در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق العاده و اصلاح گردیده رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان آبدلنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی