اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5055

شناسه ملی: 10260262021

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 1934976451

آدرس: هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان

سرمایه ثبتی


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسن ریاحی زاده به کد ملی 128532XXXX و فروغ بهمنی آذرخوارانی به کد ملی 564959XXXX و حمیدرضا بهمنی به کد ملی 128264XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سیدسعید میرمعصومی به کد ملی 128096XXXX وسارا پورکیان لیرهارانی به کد ملی 129110XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشارنسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970231XXXX99955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حسن ریاحی زاده 128532XXXX به عنوان رییس هییت مدیره 2 ـ فروغ بهمنی آذرخوارانی 564959XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ علیرضا پاکدلیان 128891XXXX بسمت مدیرعامل(خارج از اعضا) 4 ـ حمیدرضا بهمنی 128264XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 970231XXXX03777 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * خانم فروغ بهمنی آذرخوارانی به کد ملی 564959XXXX و آقای حسن ریاحی زاده به کد ملی 128532XXXX و آقای حمیدرضا بهمنی به کد ملی 128264XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * آقای سیدمحمد خلیل کسایی به کد ملی 128035XXXX و آقای سید سعید میرمعصومی به کد ملی 128096XXXX ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشار نسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940810XXXX96994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * تعداد اعضای اصلی هییت مدیره در ماده 23 اساسنامه به سه نفر تغییر یافت و ماده 23 اساسنامه بدین نحو اصلاح شد. * ماده 37 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: کلیه اوراق اسناد بهادرار و تعهدآور با امضای اشخاصی که هییت مدیره تعیین می نمایند و با مهر شرکت معتبر است. ش 940810XXXX04752 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن ریاحی زاده به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای غلامرضا پاکدلیان به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) ـ خانم فروغ بهمنی آذر خوارانی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای حمیدرضا بهمنی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره یا رییس و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 940810XXXX01112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 17/1/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 آقای حسن ریاحی زاده به شماره ملی 128532XXXX و کدپستی 193497XXXX و خانم فروغ بهمنی به شماره ملی 564959XXXX و کدپستی 817564XXXX و آقای فرود بهمنی به شماره ملی 564961XXXX و کدپستی 819961XXXX و خانم ناهید بهمنی به شماره ملی 564916XXXX و کدپستی 813484XXXX و آقای حمید رضا بهمنی به شماره ملی 128264XXXX و کدپستی 819968XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان خلیل کسایی به شماره ملی 128035XXXX و کدپستی 813471XXXX و سعید میر معصومی به شماره ملی 128096XXXX و کدپستی 813586XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 هییت مدیره از بین خود آقای حسن ریاحی زاده را به سمت رییس هییت مدیره، خانم فروغ بهمنی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا پاکدلیان خارج از اعضا به شماره ملی 128886XXXX و کدپستی 813484XXXX را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رییس و نایب رییس و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ 29/4/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/10/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 - آقایان ناصر پاکدلیان وحسن ریاحی زاده و حمیدرضا بهمنی و فرود بهمنی و خانم فروغ بهمنی آذر خوارانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان عبدالرحیم نادریان و محمد حسن حسین زاده به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای حسن ریاحی زاده را به سمت رییس هییت مدیره، آقای حمیدرضا بهمنی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ناصر پاکدلیان را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و یا مدیر عامل و خانم فروغ بهمنی آذرخوارانی عضو اصلی هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. 4 - در ماده 23 اساسنامه تعداد اعضا هییت مدیره به 3 یا 5 نفر تغییر یافت. 5 - ماده 37 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای افرادی که هییت مدیره تعیین می نماید و با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی