اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10740070074

تاریخ ثبت: 1388/04/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/04/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/03:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/13:

شرکت فوق در تاریخ 3/4/1388 تحت شماره 7898 و شناسه ملی 107400XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 3/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خدمات عمومی اعم از تنظیف، تخلیه و بارگیری کالا، و انبارگردانی خدمات مربوط به فضای سبز، بازاریابی تهیه و طبخ و توزیع غذا، تامین نیروی انسانی شرکت های دولتی و خصوصی و ادارات، تهیه سرویس ایاب و ذهاب، ارایه خدمات در زمینه تاسیس ات حرارتی و برودتی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور، انجام امور راهبری سیلوها و انبارها و انجام هر نوع فعالیتی که با اهداف شرکت مرتبط باشد. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با آنها. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان لرستان، شهر خرم آباد خیابان جانبازان کوچه گلبهار دهم 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 191082/3201 مورخ 16/3/88 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم نرگس رومیانی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای مصطفی آذربان به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علیرومیانی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای علی رومیانی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره باامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 قدم خیر غلامرضایی به عنوان بازرس علی البدل 28 لیلا جمشیدی به عنوان بازرس اصلی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی