اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1589

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/12:

6,033,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 12991/06 مورخ 12/6/1387 و منتشره 18723 مورخ 25/3/1388 بند دوم سطر دوم سرمایه شرکت از مبلغ 000/21 ریال به مبلغ 000/033/6 ریال صحیح میباشد که بدین وسیله اصلاح میگردد. رئیس ثبت اسناد و املاک بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق در تاریخ 15/7/85 تحت شماره 1589 منضم به تاییدیه 2246/85 مورخ 11/7/85 اداره تعاون شهرستان بهشهر در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده که در تاریخ 15/7/85 از لحاظ امضاء تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1- موضوع شرکت: انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق تاسیس شرکت و سرمایهگذاری و مشارکت در شرکتها و پروژهها و طرحهای صنعتی تولیدی ساختمانی پیمانکاری خدماتی بازرگانی سرمایهگذاری و ایجاد و راهاندازی و یا توسعه اینگونه واحدها مابقی مندرج در ماده 3 اساسنامه میباشد. 2- مرکز اصلی شرکت: بهشهر- سپاه پاسداران. 3- سرمایه شرکت: مبلغ بیست و یک هزار ریال که منقسم به 21 سهم یکهزار ریالی بانام که نقداً و تماماً به صندوق تعاون شهرستان بهشهر پرداخت گردیده است. 4- اسامی مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای یعقوب زارع عضو و رئیس هیأت مدیره و آقای احمد دارخال عضو و نایب رئیس هیأت مدیره و آقای امید رعیت رستمی عضو و منشی هیأت مدیره و آقای سید مهدی خالقی و آقای ابوالحسن صیامیان گرجی اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای رضا رضایی و سید حسن غفاری اعضای علیالبدل هیأت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند که آقای ابوالحسن صیامیان به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شد که مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار به امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان به امضای نایب رئیس هیأت مدیره به همراه امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و نامهها به امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 5- بازرسان شرکت: آقای اسماعیل بدوی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیمی به سمت بازرس علیالبدل به مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی