اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 17574

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/10/08

آدرس: تهران گیشا گیشا 19

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده 8 آئین نامه ثبت موسسات غیرتجارتی موسسه در تاریخ 8/10/83 تحت شماره 17574 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1ـ نام موسسه: چشم انداز توسعه ورزش 2ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات شامل مشاوره طرح اجراء و نگهداری و توسعه فضای ورزشی ساخت و طراحی ابزارهای آزمایشگاهی و غیرازمایشگاهی و تجهیزات و لوازم و ادوات ورزشی و توسعه صنعت ورزش پخش و توزیع لوازم و وسایل کمک آموزشی مشاوره و طراحی الگوی مصرف از اماکن ورزشی به فضاهای طبیعی تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت مطالعه و بررسی در زمینه استانداردهای فنی موردلزوم برای مسابقات ملی و بین المللی ورزشی ارائه خدمات برنامه نویسی تهیه سی دی و نرم افزارهای مربوط به موضوع شرکت اجرای بانکهای اطلاعاتی و طراحی و اجرای صفحات وب در رابطه با موضوع عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ نمایندگی از کلیه مراکز مرتبط با موضوع شرکت خدمات مطالعه و ارتقاء و بالا بردن سطح دانش فنی در رابطه با موضوعات مرتبط برگزاری سمینارها و همایشهای بین المللی و ملی. 3ـ تابعیت: ایرانی 4ـ مرکز اصلی موسسه: تهران ـ گیشا ـ گیشا 19 پ 66 ط3. 5ـ اسامی موسسین: آقای مهرزاد حمیدی و آقای محمدحسین گلچین و آقای علی شریف نژاد. 6ـ تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 7ـ مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در موسسه حق امضاء دارند: آقای مهرزاد حمیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین گلچین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شریف نژاد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 8ـ دارائی موسسه: 000‚000‚3 ریال اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی