اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19201

شناسه ملی: 10190008786

تاریخ ثبت: 1389/02/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 1493777469

آدرس: استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت از آدرس قبلی به تهران اتوبان همت غرب شهرک امید دژبان مجتمع طلوع فجر بلوک b 1 واحد نه

تاریخ تاسیس: 1389/02/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/22:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ محل شرکت از آدرس قبلی به تهران اتوبان همت غرب شهرک امید دژبان مجتمع طلوع فجر بلوک b 1 واحد نه کد پستی 149377XXXX منتقل و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 930911XXXX20734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مهدی دشتی به عنوان بازرس اصلی، آقای ایرج پورجعفر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 5/8/94 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا زرینه و آقای محمدحسین شمسایی تا تاریخ 5/8/94/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا زرینه به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین شمسایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا جودی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 5/8/94/4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 27/9/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. ش 1749917 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه کارهای ساختمانی، خاکریزی، خاکبرداری، محوطه سازی، راه سازی، تسطیح و زهکشی مزارع، لوله گذاری و انتقال آب و فاضلاب شهری و روستای، ساخت مخازن و استخرهای نگهداری و آب و فاضلاب اجرای سیستم های آبیاری قطره ای و تحت فشار مزارع و باغات، اجرای سیستم های گلخانه ای تولید گل و صیفی جات ساخت کارخانجات صنایع غذایی اجرای تاسیسات آب و سرد و گرم منازل و کارخانجات اجرای کلیه امور باغداری، کشاورزی و جنگل کاری فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی، تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکتها ادارات و موسسات، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی لایروبی قنوات و احیا قنوات. 2 نام شرکت به فنی مهندسی عمران و توسعه کشاورزی نگین تکمران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 1/10/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. ش 1749915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/23:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/9/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی کرج به آدرس شهر کرج محمدشهر بلوار دشت بهشت بین دشت بهشت 1 و 2 روبروی نمایندگی ایران خودرو ساختمان اداری و تجاری البرز واحد 101 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 23/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/1/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/1/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد دژکان و خانم مریم امینی و آقای محمدحسین شمسایی و خانم میثاق عیدانی تا تاریخ 21/1/92 . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد دژکان بسمت رییس هییت مدیره و خانم مریم امینی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین شمسایی بسمت عضو هییت مدیره و خانم میثاق عیدانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای رضا جودی (خارج از اعضا هییت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ 21/1/92 . 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 24/2/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/2/89 تحت شماره 19201 و شناسه ملی 101900XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/2/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای ساختمانی، خاکریزی، خاکبرداری، محوطه سازی، راهسازی، تسطیح و زهکشی مزارع، لوله گذاری و انتقال آب و فاضلاب شهری و روستایی، ساخت مخازن و استخرهای نگهداری آب و فاضلاب اجرای سیستم های آبیاری قطره ای و تحت فشار مزارع و باغات، اجرای سیستم های گلخانه ای تولید گل و صیفی جات ساخت کارخانجات صنایع غذایی اجرای تاسیسات آب سرد و گرم منازل و کارخانجات اجرای کلیه امور باغداری، کشاورزی و جنگل کاری فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها ادارات و موسسات، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر کرج میدان بعثت خ زنبق 4 پلاک 33 واحد 7 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 203 مورخ 7/2/89 نزد بانک کشاورزی شعبه مهرگستر جهاد کشاورزی کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد دژکان به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم مریم امینی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم لیلا دژکان به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمد دژکان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه . 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای یعقوب زارع علی خان قلعه به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای برات علی هادی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی