اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 70

شناسه ملی: 10100015569

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/09/1398 و مجوز شماره 250948/106/982 مورخه 27/09/1398 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان ورامین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی گلگزی به شماره ملی 042119XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اسفندیار سبحانی به شماره ملی 042174XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و رضا حیدریان به شماره ملی 565945XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه قراردادها و اسناد تعهداور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا مدیر عامل به عنوان دارنده امضا ثابت و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای منشی هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش 981011XXXX83994 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1398 و مجوز شماره 250948/106/982 مورخه 27/09/1398 اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان ورامین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسکندر افشارپور به شماره ملی 042056XXXX به سمت بازرس اصلی و سیدحسن میری به شماره ملی 042123XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اسفندیار سبحانی به شماره ملی 042174XXXX و محمدعلی گلگزی به شماره ملی 042119XXXX ورضا حیدریان به شماره ملی 565945XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و علی اشرف هخامنشی به شماره ملی 042169XXXX و محمدتقی تاجیک به شماره ملی 042125XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ش 981011XXXX48615 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :طبق مجوز شماره 193228/106/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ورامین - محمدعلی گلگزی به شماره ملی 042119XXXX به سمت رییس هییت مدیره- اسفندیار سبحانی به شماره ملی 042174XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره - رضا حیدریان یزدی نژاد به شماره ملی 565945XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا:کلیه قرارداد ها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 941108XXXX09394 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :طبق مجوز شماره 193228 , 106 , 942 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ورامین - اساسنامه جدید در 78 ماده و 64 تبصره با نظر موافق حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت و با قانون اصلاح موادی از قوانین بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران مورد تطبیق قرار گرفت. ش 941108XXXX04661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-اسفندیار سبحانی به شماره 042174XXXX -محمدعلی گلگزی به شماره ملی 042119XXXX -رضا حیدریان یزدی نژاد به شماره ملی 565945XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و همچنین محمدقره خان بکلو به شماره 042085XXXX -علی اشرف عربخواری به شماره ملی 042169XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند - اسکند افشارپور به شماره ملی 042056XXXX به سمت بازرس اصلی و نعمت اله جهانی زارع به شماره ملی 042124XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 941108XXXX40636 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی