اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9703

شناسه ملی: 14000218878

تاریخ ثبت: 1390/09/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/09/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/28:

20,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/23:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1398 . 02 . 07 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 .آقای ناصر محمدی ، آقای میررسول سیدخباز ، آقای مسعود محمد بابایی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 .به استناد صورتجلسه هییت مدیره مذکور: آقای ناصر محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای میررسول سیدخباز به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود محمد بابایی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 .کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضای متفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات اداری با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 .آقای امید نصیری به عنوان بازرس اصلی و خانم شهناز حق شناس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 980223XXXX81271 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/29:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1396 . 08 . 30 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای ناصر محمدی با کد ملی 004069XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای علی رحیمی با کد ملی 057948XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام تیموری با کد ملی 056939XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و سایر نامه ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . آقای میر رسول سید خباز با کد ملی 146516XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای آرش محمدی با کد ملی 393214XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 960929XXXX40344 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 07/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای ناصر محمدی با کد ملی 004069XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای محمد تقی عقیقی با کد ملی 004346XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام تیموری با کد ملی 056939XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقایان ناصر محمدی و محمد تقی عقیقی و مهر شرکت و سایر نامه ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل (آقای ناصرمحمدی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . آقای میر رسول سیدخباز به عنوان بازرس اصلی و آقای آرش محمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 941027XXXX51157 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/04:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای ناصر محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره،آقای علی رحیمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام تیموری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و سایر نامه ها و مکاتبات عادی با امضای آقای ناصر محمدی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . آقای میررسول سید خباز به عنوان بازرس اصلی و آقای آرش محمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 1912735 اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/18:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/93 ، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، بلوار خیام، بازار سارینا 1 ، واحد 701 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 866620XXXX112212XXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/26:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای ناصر محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. 2 . خانم مرجان درویش به سمت رییس هییت مدیره و خانم راضیه پاشا به سمت نایب رییس هییت مدیره تا پایان دوره تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. 3 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای ناصر محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 866620XXXX111969XXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/25:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/1/1393 ، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، بلوار خیام، بازار سارینا 1 ، واحد 702 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 866620XXXX111897XXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/20:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 17/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای یونس اسوار (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل خانم مرجان درویش بسمت رییس هییت مدیره خانم راضیه پاشا بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ناصر محمدی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقایان یونس اسوار و ناصر محمدی و مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ آقای میر رسول سید خباز به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا نودرارپور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 866620XXXX111849XXXX اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/30:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای محمد رضا درویش به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، خانم راضیه پاشا به سمت رییس هییت مدیره و خانم صدیقه پاشا به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای محمد رضا درویش همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقای ناصر محمدی به عنوان بازرس اصلی و آقای میر رسول سیدخباز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 866620XXXX111681XXXX اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 28/9/90 تحت شماره 9703 در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به صنعت ساختمان سازی و عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی در خصوص انجام امور ساختمانی و پیمانکاری و طراحی و نظارت و غیره واردات و صادرات کلیه مصالح ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و مشارکت در ساخت پروژه های ساختمانی مسکونی خدماتی اداری نمایشگاهی تجاری هتل و آپارتمان با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و انبوه سازی ساختمان با هر نوع کاربری و حق رهن گذاشتن کلیه اموال منقول و غیر منقول نزد وام دهندگان و عقد قرارداد دو یا سه یا چهار جانبه با سازمانها و بانکها و موسسات مالی و اعتباری. 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه 3 واحد 301 صندوق پستی 182/3 میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/20 ریال منقسم به 100 سهم بانام 000/200 ریالی که تمامی آن بموجب گواهی شماره 164/44222 مورخ 28/9/90 بانک ملت شعبه بورس کالای کیش بحساب شرکت واریز گردیده است. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: آقای یونس اسوار به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره خانم سعیده کیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا درویش به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و ادرای با امضای آقای یونس اسوار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 اولین بازرسان: خانم سمانه امانی به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر محمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی