اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 24415

شناسه ملی: 10104003550

تاریخ ثبت: 1388/04/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 1439735481

آدرس: به تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد خیابان یازدهم ، پلاک 7

تاریخ تاسیس: 1388/04/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

206,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/21:

20,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/01:

186,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/12/25:

266,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/01:

170,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/01:

190,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/01/17:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/29:

3,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/27:

1,800,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/27:

2,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقای حسن رضائی کدملی063995XXXX بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم نجمه قربانی کدملی063947XXXXبسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ941204XXXX07393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای شهرام صالحی لشکاجانی،کدملی 005449XXXX با دریافت مبلغ 160000000 ریال ( کلیه سهم الشرکه خود ) از شرکت خارج گردید -آقای علی بخشی،کدملی 426952XXXX با دریافت مبلغ26600000 ریال ( کلیه سهم الشرکه خود ) از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 206600000 ریال به 20000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد:-آقای حسن رضائی،کدملی 063995XXXX دارنده مبلغ10000000 ریال سهم الشرکه -خانم نجمه قربانی، کدملی 063947XXXX دارنده مبلغ10000000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره به 2 الی5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ941204XXXX02737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-- آقای حسن رضائی، ف محمد، ت ت 09/11/1367،کدملی 063995XXXX با پرداخت مبلغ 10000000 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت 0 - خانم نجمه قربانی، ف محمدحسین، ت ت 02/01/1364، کدملی 063947XXXX، با پرداخت مبلغ 10000000 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت 0 ب) در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 186600000 ریال به 206600000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد:-آقای شهرام صالحی لشکاجانی،کدملی005449XXXX دارنده مبلغ160000000ریال سهم الشرکه -آقای علی بخشی،کدملی 426952XXXX دارنده مبلغ26600000 ریال سهم الشرکه -آقای حسن رضائی،کدملی 063995XXXX دارنده مبلغ10000000 ریال سهم الشرکه -خانم نجمه قربانی، کدملی 063947XXXX دارنده مبلغ10000000 ریال سهم الشرکه پ941204XXXX21930 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1394 و مجوز شماره 121271/94جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مسعود نصراله زاده مهر آبادی به شماره ملی 003506XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق موسسه از ردیف شرکای موسسه خارج گردید و سرمایه موسسه از مبلغ 266600000 ریال به مبلغ 186600000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد آقای شهرام صالحی لشکاجانی ک م005449XXXX دارای مبلغ 160000000 ریال سهم الشرکه آقای علی بخشی ک م 426952XXXXدارای مبلغ 26600000 ریال ریال سهم الشرکه پ941124XXXX77550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1394 و مجوز شماره 125684/94مورخ 27/10/94جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به " خدمات مالی آمارگران پاسارگاد " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: بخشی از موضوع که شامل بند 1و2و6و7و8 از ماده 6 که عبارتند از خدمات حسابرسی شلمل انواع حسابرسی،بازرسی قانونی،نظارت بر امور تصفیه،خدماتی که توسط دادگاه هاو مراجع قضایی در چهاچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شودوهمچنین سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تاییدمی شوداز کل موضوعات حذف می گردد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ـ ماده 9 اساسنامه بدین شرح اصلاح می گردد: شرکا ء موسسه هر فردی می تواند باشد و هیچ محدودیتی نداردو حداقل می تواند دو نفر باشدو تبصره های ماده 9 اساسنامه کلا حذف می گردد و بدین شرح اصلاح می گردد. ـ ماده 10 اساسنامه بدین شرح اصلاح می گردد: هیچ یک از شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود و حقوق ناشیه از ان را مقید سازد یا به وثیقه بگذارد یا به غیرواگذار کند مگر با تصویب مجمع شرکاء ـ ماده 11 اساسنامه بدین شرح اصلاح می گردد: چنانچه ادامه همکاری هر یک از شرکا با رای اکثریت عددی شرکاءکه حداقل دو سوم سرمایه موسسه را دارا باشند با توجه به موارد پیش بینی شده در این اساسنامه به مصلحت نباشد،شریک مزبور ملزم به خروج از موسسه است.کلیه شرکای موسسه با قبول این اساسنامه ضمن عقد خارج لازم،متعهد به اجرای این ماده اند و هیچ شریکی که مشمول مقررات این ماده باشد حتی به دلیل اختلافات مالی با موسسه نمی تواند از خروج از موسسه خودداری کند. ـ ماده 15 اساسنامه بدین شرح اصلاح می گردد: اختلاف بین شرکاء در هر زمان از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. پ941121XXXX55832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1393 و مجوز شماره 110023/94 مورخ 12/5/94 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی 005449XXXX به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940711XXXX11670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/92 و مجوز شماره 73844/93 مورخ 10/2/93 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی بخشی فرزند عباس متولد 1357 شماره شناسنامه 128 و شماره ملی 426952XXXX با پرداخت مبلغ 000/600/26 ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا موسسه در آمد. آقای مسعود نصر اله زاده مهر آبادی شماره ملی 003506XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/70 ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را افزایش دادند. سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/170 ریال به 000/600/266 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح مذکور اصلاح شد. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد آقای شهرام صالحی لشکاجانی بشماره ملی 005449XXXX دارای مبلغ 000/000/160 ریال سهم الشرکه آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی شماره ملی 003506XXXX دارای مبلغ 000/000/800 ریال سهم الشرکه آقای علی بخشی بشماره ملی 426952XXXX دارای 000/600/26 ریال سهم الشرکه پ 1823239 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/92 و مجوز شماره 73845/93 مورخ 10/2/93 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود نصر اله زاده مهر آبادی بشماره ملی 003506XXXX بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای شهرام صالحی لشکاجانی بشماره ملی 005449XXXX بسمت عضو هییت مدیره آقای علی بخشی بشماره ملی 426952XXXX بسمت رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 1823238 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/20:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود نصراله زاده مهر آبادی بشماره ملی 003506XXXX بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی باامضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر و نافذ می باشد. پ 1805223 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس به تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد خیابان یازدهم، پلاک 7 کدپستی 143973XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1785813 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس به تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد خیابان یازدهم، پلاک 7 کدپستی 143973XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1785813 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نوشین شاپورزاده ک.م 006874XXXX با دریافت مبلغ 000/000/30 ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/200 ریال به 000/000/170 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1749891 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/91 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان علی اصغر میرزایی به شماره ملی 334151XXXX , محمود خزندی به شماره ملی 387109XXXX و محمدرضا عشق آبادی به شماره ملی 325535XXXX ب موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به شماره ثبت 24415 و شناسه ملی 101040XXXX0 و خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی 006874XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/11/91 محمود خزندی به سمت مدیر عامل و علی اصغر میرزایی به سمت رییس هییت مدیره و محمدرضا عشق آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1688762 ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 28/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 26 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی 005449XXXX و آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی به شماره ملی 003506XXXX و خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی 006874XXXX/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی 005449XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود نصراله زاده مهرآبادی به شماره ملی 003506XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی 006874XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم نوشین شاپورزاده به شماره ملی 006874XXXX به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره و مهرموسسه معتبر و نافذ میباشد و اوراق و مکاتبات اداری و عادی و قراردادهای ارایه خدمات موسسه مندرج دراساسنامه با امضای هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهرموسسه معتبر و نافذ میباشد. در تاریخ 2/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/1/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مواد 26 ، 27 به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. در تاریخ 3/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 27 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. درتاریخ 17/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/4/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 15/12/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فهیم مدبر به شناسه ملی 103204XXXX0 بسمت بازرس اصلی و سعید احمدی نیا به کد ملی 006284XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدجمال ستاری سادات به کد ملی 137171XXXX و سیدعلیرضا ستاری سادات به کد ملی 136033XXXX و نازیلا یزدچی ششکلانی به کد ملی 137064XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سعید احمدی نیا به شماره ملی 006284XXXX با دریافت مبلغ 000/000/10 ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/190 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 8/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/1/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای شهرام صالحی لشکاجانی به شماره ملی 005449XXXX با پرداخت مبلغ 000/600/157 ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/160 ریال افزایش داد. آقای سعید احمدی نیا به شماره ملی 006284XXXX با پرداخت مبلغ 000/850/9 ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/10 ریال افزایش داد. خانم نوشین شاپور زاده به شماره ملی 006874XXXX با پرداخت مبلغ 000/550/29 ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/30 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/3 ریال به مبلغ 000/000/200 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 3/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/6/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شریعتی اولین کوچه بعد از پل صدر کوچه سمیاری پلاک 46 طبقه 3 شمالی کدپستی 193161XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 17/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 17/9/89 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه آمارگران پاسارگاد شناسه ملی 101040XXXX0 به سمت بازرس اصلی و محسن تقی لو کد ملی 006215XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای شهرام صالحی با پرداخت مبلغ 000/650 ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/250/2 ریال افزایش داد. خانم نوشین شاپورزاداه با پرداخت مبلغ 000/250 ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/450 ریال افزایش داد. آقای حسین قاضی متین به شماره ملی 005346XXXX به شماره شناسنامه 652 تاریخ تولد 24/9/1324 فرزند احمد با پرداخت مبلغ 000/300 ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/800/1 ریال به مبلغ 000/000/3 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ سهروردی خ خرمشهر پ 27 ط 8 واحد 16 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 19/11/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 27/5/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهرداد کریمان با دریافت مبلغ 000/200 ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/800/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ ماده 14 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 3 ـ اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نوشین شاپورزاداه و آقای شهرام صالحی لشکاجانی. 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم نوشین شاپورزاداه بسمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام صالحی لشکاجانی بسمت عضو هییت مدیره و آقای شهرام صالحی لشکاجانی بسمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفرداً و مهر موسسه معتبر است. در تاریخ 29/9/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 27/4/1388 تحت شماره 24415 و شناسه ملی 101040XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود سایر مواردی که توسط شورای جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید میشود. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران سهروردی شمالی خ آپادانا خ نیلوفر خ دهم پ 10 ط 2 . 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای مهرداد کریمان به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم نوشین شاپور زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای شهرام صالحی لشکاجانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای شهرام صالحی لشکاجانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی