اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 37311

شناسه ملی: 10200454275

تاریخ ثبت: 1392/08/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 5167664334

آدرس: به نشانی جدید تبریز دروازه تهران انتهای خیابان امیر کبیر کوی رازی پلاک 26

تاریخ تاسیس: 1392/08/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/14:

5,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/27:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1398 در شرکت رسا (بامسیولیت محدود) ثبت شده به شمارة 4968 و شناسة ملی 102001XXXX0 ادغام و منحل شد و مطابق قوانین نیازی به ختم تصفیه ندارد. ش 980627XXXX74688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در 13 صفحه و 64 ماده و 12 تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 980419XXXX62428 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX و آقای محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX و آقای علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سعید پایدار به شماره ملی 138046XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه شهبازپور به شماره ملی 136164XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 971114XXXX48890 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد مهدوی دهخوارقانی به شمارملی 169861XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971114XXXX18608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX به سمت رییس هییت مدیره علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد مهدوی دهخوارقانی به شمارملی 169861XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا "مدیرعامل و یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت" معتبر می باشد. ش 960827XXXX65467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX و مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX و علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید پایدار به شماره ملی 138046XXXX به سمت بازرس اصلی و نادر جهانگیر به شماره ملی 509698XXXX6 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960820XXXX14380 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: تبریز دروازه تهران انتهای خیابان امیر کبیر کوی رازی پلاک 26 کدپستی 516766XXXX تغییر یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951007XXXX08658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX به سمت رییس هییت مدیره علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 940901XXXX89678 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مسعود جهانگیر به شماره ملی 136144XXXX به سمت بازرس اصلی لیلا امینی اسفنگره به شماره ملی 137830XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 940901XXXX04447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه موارد زیراضافه گردید: انجام و ارایه خدمات فنی آزمایشگاهی در زمینه های کنترل و بازرسی فنی، بازرسی جوش، ژیوتکنیک، مقاوت مصالح و بتن، عرضه خدمات پیمانکاری و مشاوره مهندسی در زمینه تله متری، ابزار دقیق و اتوماسیون ـ فعالیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی تاسیسات آب و فاضلاب، سدها، شبکه های آبیاری، زهکشی، راه ها، ابنیه های صنعتی و غیر صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش 930925XXXX19500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/19:

شرکت فوق در تاریخ 14/08/1392 شماره ثبت 37311 شناسه ملی 102004XXXX5 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/08/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی شامل مشاوره، نظارت و پیمانکاری کلیه پروژه های عمرانی و صنعتی در زمینه های ساختمان، راه، معماری و شهرسازی، تاسیسات شهری و روستایی، آبیاری و زهکشی، آب و فاضلاب، مهندسی رودخانه، سواحل و بنادر، سدسازی، سازه های دریایی، ابنیه سنگین و صنعتی، تاسیسات نفت و گاز، نقشه برداری، ژیوتکنیک، ژیوفیزیک، محیط زیست، کشاورزی انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با مطالعات آسیب پذیری، مقاوم سازی و پدافند غیرعامل در کلیه زمینه های پروژه های عمرانی و صنعتی انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با پایش، رفتارنگاری، رفتارسنجی و ارزیابی عملکرد در دوران ساخت، بهره برداری و نگهداری در کلیه زمینه های پروژه های عمرانی و صنعتی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن انجام و عرضه کلیه خدمات آزمایشگاهی و دفاتر مشاوره مهندسی و طراحی ساختمانی، معماری و شهرسازی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز دروازه تهران انتهای خ باختر کوچه آب برین پلاک 6 طبقه دوم تلفن 3321924 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به پانصد سهم 000/10 ریالی که تعداد پانصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/5 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 131/14134 مورخ 08/07/1392 نزد بانک ملت شعبه فلکه خیام ایل گلی تبریز پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مسعود بدری بنام به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای علیرضا مهدوی دهخوارقانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای محمد مهدوی دهخوارقانی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای محمد مهدوی دهخوارقانی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا محمد مهدوی دهخوارقانی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای آقای محمد مهدوی دهخوارقانی با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای مسعود جهانگیر به عنوان بازرس اصلی 28 خانم لیلا امینی اسفنگره به عنوان بازرس علی البدل ش 001010XXXX116290XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی