اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 206

شناسه ملی: 14004860586

تاریخ ثبت: 1394/01/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6561113141

آدرس: استان همدان ، شهرستان فامنین ، بلوارامام خمینی ، خیابان فرهنگ بسیج ، مقابل کوچه شهید شمس ، شماره 511

تاریخ تاسیس: 1394/01/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/31:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/31:

تاسیس شرکت سهامی خاص عمرانی سینا سازه نامدار در تاریخ 31/1/1394 به شماره ثبت 206 به شناسه ملی 140048XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: اجرای عملیات ساخت در امورعمرانی ازقبیل احداث ساختمان، راه و شبکه های آبرسانی وسازه های بتونی و فلزی پس از اخذ مجوزهای لازم. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: استان همدان، شهرستان فامنین، بلوارامام خمینی، خیابان فرهنگ بسیج، مقابل کوچه شهید شمس، شماره 511 ـ کدپستی 656111XXXX ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی شرکت مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 500 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 817069 مورخ 12/12/93 نزد بانک توسعه تعاون شعبه فامنین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: آقای مهدی کرمی به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره (عضو اصلی) وآقای حسین کرمی به سمت رییس هییت مدیره وعضو اصلی و خانم فاطمه شیری شمس به سمت نایب رییس هییت مدیره وعضو اصلی به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا کرمی به شماره ملی 502991XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای علی کرمی به شماره ملی 502991XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش 940131XXXX27990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فامنین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی