اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11607

شناسه ملی: 10260326568

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 42 نفر

کد پستی: 8195973585

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1396 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان امیر کبیر خیابان قایم مقام فراهانی خیابان پرتو پلاک 78 ساختمان ترمینال طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1398 و به استناد نامه شماره 78608/21 مورخ 19/11/1398 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران بقایی مقدم 044025XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمد مهدیان هرندی 128695XXXX به عنوان مدیر عامل شرکت و عضو هییت مدیره و آقای ابوالقاسم مهدیان هرندی 565965XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای خداداد صابری 120906XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای ناصر جمال هرندی 128715XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای جواد امینی هرندی 565968XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای حمید آزاد تمیارتی 128420XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و بهرام ایکدر باصری 128427XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای علی اصغر ناظمی هرندی 565921XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای وحید خیری حبیب آبادی 127082XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا سلطانی 128873XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود ش 981201XXXX17383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/11/1398 و به استناد نامه شماره 78608/21 مورخ 19/11/1398 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدیان هرندی به کد ملی 128695XXXX و آقای مهران بقایی مقدم به کد ملی 044025XXXX . آقای جواد امینی هرندی به کد ملی 565968XXXX و آقای خداداد صابری به کد ملی 120906XXXX و آقای ابوالقاسم مهدیان هرندی به کد ملی 565965XXXX و آقای ناصر جمال هرندی به کد ملی 128715XXXX و آقای حمید آزاد تمیارتی به کد ملی 128420XXXX و آقای علی اصغر ناظمی هرندی به کد ملی 565921XXXX و آقای بهرام ایکدر باصری به کد ملی 128427XXXX و آقای وحید خیری حبیب آبادی به کد ملی 127082XXXX و آقای محمدرضا سلطانی به کد ملی 128873XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا مهدیان هرندی به کد ملی 129077XXXX و آقای محمدعلی فیروزنیا به کد ملی 565892XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 981201XXXX69111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1397 نامه شماره 38065/21 ـ 05/06/1398 راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 23 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد ماده 23 اصلاحی: شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از 11 نفر اعضای اصلی که بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره می گردد ؛ ضمنا شرکت می تواند 1 یا 2 نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید. ماده 37 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد ماده 37 اصلاحی: صاحبان امضای مجاز: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ش 980711XXXX82708 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1397 و نامه شماره 38065/21 ـ 05/06/1398 راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران بقایی مقدم به کد ملی 044025XXXX بسمت رییس هییت مدیره، ابوالقاسم مهدیان هرندی به کد ملی 565965XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، محمد مهدیان هرندی به کد ملی 128695XXXX بسمت مدیرعامل وجواد امینی هرندی به کد ملی 565968XXXX و خدادادصابری به کد ملی 120906XXXX و و ناصر جمال هرندی به کد ملی 128715XXXX و مرتضی باقری به کد ملی 119910XXXX و سید حسن میرجهانی به کد ملی 128650XXXX و جهانگیر سامانی فر به کد ملی 128453XXXX و وحید خیری حبیب آبادی به کد ملی 127082XXXX و محمدرضا سلطانی به کد ملی 128873XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 980711XXXX95792 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/12/1397 نامه شماره 38065/21 ـ 05/06/1398 راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدیان هرندی به کد ملی 128695XXXX و مهران بقایی مقدم به کد ملی 044025XXXX و جواد امینی هرندی به کد ملی 565968XXXX و خدادادصابری به کد ملی 120906XXXX و ابوالقاسم مهدیان هرندی به کد ملی 565965XXXX و ناصر جمال هرندی به کد ملی 128715XXXX و مرتضی باقری به کد ملی 119910XXXX و سید حسن میرجهانی به کد ملی 128650XXXX و جهانگیر سامانی فر به کد ملی 128453XXXX و وحید خیری حبیب آبادی به کد ملی 127082XXXX و محمدرضا سلطانی به کد ملی 128873XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علیرضا مهدیان هرندی به کد ملی 129077XXXX و محمدعلی فیروزنیا به کد ملی 565892XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980711XXXX01211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1396 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ امیر کبیر ـ خیابان قایم مقام فراهانی ـ خیابان پرتو ـ پلاک 78 ـ ساختمان ترمینال ـ طبقه همکف ـ کدپستی 819597XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961228XXXX80603 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/10/1394 ونامه شماره 23329/21 مورخ 23/08/1395 اداره کل راهداری وحمل نقل اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسمعلی کرمی هرستانی به کد ملی 114082XXXX و علی نانوایی خوراسگانی به کد ملی 127128XXXX و محمود صابری به کد ملی 120960XXXX و خدادادصابری به کد ملی 120906XXXX و مرتضی باقری به کد ملی 119910XXXX و جهانگیر سامانی فر به کد ملی 128453XXXX و سیدحسن میرجهانی به کد ملی 128650XXXX ناصر جمالی هرندی به کد ملی 128715XXXX و محمدعلی حیدری هرستانی به کد ملی 114210XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و نرگس عسگری به کد ملی 114022XXXX و محمدحاجی تقی به کد ملی 129338XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.دروزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش 960115XXXX86109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی نانوایی خوراسگانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدعلی حیدری هرستانی به سمت مدیرعامل و قاسمعلی کرمی هرستانی بسمت رییس هییت مدیره و محمود صابری و خداداد صابری و مرتضی باقری و جهانگیر سامانی فر و سیدحسن میرجهانی و ناصر جمالی هرندی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره وبا مهرشرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 960115XXXX87755 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/3/88 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 ـ آقایان قاسمعلی کرمی هرستانی و محمدرضا حیدری و محمدعلی حیدری هرستانی و مرتضی باقری و محمدرضا اشکبوسی و سیدحسن میرجهانی و ناصر جمال هرندی و جهانگیر سامانی فر و محمود صابری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان حسینعلی محمدی فرد و رحیم سعیدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای محمدعلی حیدری هرستانی را به سمت رییس هییت مدیره آقای قاسمعلی کرمی هرستانی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و اقای محمدرضا حیدری را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 28/4/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/3/86 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 - محمد رضا حیدری و محمد علی حیدری هرستانی و قاسمعلی کرمی هرستانی و جهانگیر سامانی فر و خداداد صابری و کریم کریمی علویجه و ناصر کاظم پور و سید حسین میرجهانی و عبداله حیدری هرستانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و اصغر عسگری و زهرا کرمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود محمد علی حیدری هرستانی را به سمت رییس هییت مدیره، عبداله حیدری هرستانی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد رضا حیدری را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. 4 - ترازنامه سال 85 تصویب شد. رییس ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/30:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/6/1383 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. آقایان محمدرضا حیدری- محمد علی حیدری هرستانی- قاسمعلی کرمی هرستانی جهانگیر سامانی فر- خداداد صابری- کریم کریمی علویجه- ناصر کاظم پور- سید حسن میرجهانی عبدالله حیدری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای اصغر عسگری خانم زهرا کرمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. هییت مدیره از بین خود آقای محمد علی حیدری هرستانی را به سمت رییس هییت مدیره و آقای عبدالله حیدری هرستانی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا حیدری را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است مواد 23 و 25 اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید ماده 23 اصلاحی شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 5 یا 7 و یا 9 نفر اعضای اصلی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد ضمنا هییت مدیره باید حداقل یک سهم از سهام خود را به عنوان حسن انجام خدمت در صندوق شرکت تودیع نمایند. و مادامی که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده باشد سهام مذکور مسترد نخواهد شد. سرمایه تعهدی شرکت پرداخت و سرمایه شرکت از یک میلیون ریال به مبلغ ده میلیون ریال افزایش یافت که بها سهام تعهدی و افزایش سرمایه به موجب گواهی شماره 319 - 22/7/83 بانک ملی پایانه حمل و نقل امیرکبیر پرداخت گردید و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده 5 اساسنامه سرمایه شرکت ده میلیون ریال نقدی که به یکهزار سهم ده هزار ریالی با نام منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. ترازنامه مالی سال 1382 شرکت پس از گزارش به مجمع به تصویب رسید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی