اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 365

شناسه ملی: 10260079661

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 206/516/1414 مورخ 22/12/1389 فرماندهی انتظامی استان اصفهان برابر صورتجلسات هییت امنا و هییت مدیره مورخ 20/12/1389 آقای عباس انگوری زاده به شماره ملی 128637XXXX و کدپستی 814889XXXX به سمت رییس آقای احمد افشارپور به شماره ملی 128625XXXX و کدپستی 816678XXXX به سمت نایب رییس آقای حسین باطنی به شماره ملی 128659XXXX و کدپستی 819964XXXX1 به سمت مدیرعامل آقای حسین انگوری زاده به شماره ملی 128182XXXX و کدپستی 819973XXXX به سمت منشی آقای عباس عبادی به شماره ملی 128566XXXX و کدپستی 814448XXXX3 به سمت خزانه دار برای مدت دو سال و آقایان حمید آستانی به شماره ملی 335948XXXX و کدپستی 819977XXXX و علیرضا عسگری به شماره ملی 565960XXXX و کدپستی 819879XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل صندوق برای مدت یکسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسنادمالی و تعهدات صندوق با امضا دو نفر از اعضای ذیل رییس مدیرعامل نایب رییس هییت مدیره و خزانه دار متفقا و با مهر صندوق معتبر است اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 39 ماده و 18 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 16/1/1390 تکمیل گردید رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 206/3/516/1414 - 19/11/87 فرماندهی انتظامی استان اصفهان برابر صورتجلسات هییت امنا و هییت مدیره مورخ 14/7/87 آقای عباس انگوری زاده به سمت رییس، آقای احمد افشار پور به سمت نایب رییس، آقای حسین باطنی به سمت مدیرعامل، آقای حسین انگوری زاده به سمت منشی، آقای عباس عبادی به سمت خزانه دار برای مدت دو سال و آقایان حمید آستانی و علیرضا عسگری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل صندوق برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات صندوق با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل یا خزانه دار و با مهر صندوق معتبر است. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی