اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16835

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/06:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 6/4/85 شرکت فوق ضمن انتخاب روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب ترازنامه وصورت های مالی سال 84 آقایان سید مجید ضیایی و مسعود امیدبخش شاد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/4/85 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1 . 000 . 000 ریال به مبلغ 10 . 000 . 000 ریال و افزایش: تعداد سهام از 100 سهم 10 . 000 ریالی به 1000 سهم 10 . 000 ریالی از محل واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفته است. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/5/85 و با توجه به گواهی صادره از بانک صادرات خراسان شعبه فرامرز عباسی به شماره 88/3360 مورخ 4/5/85 مبنی بر واریز مبلغ 9 . 000 . 000 ریال به حساب سپرده مخصوص و همچنین با عنایت به اظهارنامه تنظیمی، هییت مدیره شرکت افزایش مذکور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 10 . 000 . 000 ریال منقسم به 1000 سهم 10 . 000 ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 5/5/85 آقایان فرید مدنی حسینی و پیمان مسلمی و سید حجت عظیمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخه 5/5/85 آقای فرید مدنی حسینی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و پیمان مسلمی به سمت نایب رییس منصوب و حق امضای کلیه اسناد رسمی و قراردادها و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 25/9/82 آقایان حسن رسولی و فرید مدنی حسینی و خانم نازنین رشید مهر به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای سید مجید ضیایی به سمت بازرس اصلی و آقای هادی جاهدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد و طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/9/82 آقای فرید مدنی حسینی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن رسولی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرید مدنی حسینی به سمت مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی