اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9870

شناسه ملی: 14000291479

تاریخ ثبت: 1387/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/03/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/08/04:

135,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/03/25:

5,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا منفرد به شماره ملی 249007XXXX خانم ناهید کسراییان به شماره ملی 005273XXXX خانم نگاره منفرد به شماره ملی 312021XXXX ـ خانم بهاره منفرد به شماره ملی 228030XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم محبوبه خجسته نژاد به شماره ملی 312008XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960724XXXX58783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای غلامرضا رومزی به شماره ملی 181768XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) آقای غلامرضا منفرد به شماره ملی 249007XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم ناهید کسراییان به شماره ملی 005273XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم نگاره منفرد به شماره ملی 312021XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960724XXXX77200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضامنفرد به شماره ملی 249007XXXX خانم ناهیدکسراییان به شماره ملی 005273XXXX خانم نگاره منفرد به شماره ملی 312021XXXX ـ خانم بهاره منفرد به شماره ملی 228030XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان دارابی به شماره ملی 339273XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950308XXXX88777 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: هوشنگ خسرو حاج بوشهری به شماره ملی 339148XXXX به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره غلامرضا منفرد به شماره ملی 249007XXXX به سمت رییس هییت مدیره ناهید کسراییان به شماره ملی 005273XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره نگاره منفرد به شمارملی 312021XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950308XXXX02697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/19:

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/9 92 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است: 1 ـ ناهید کسراییان کد ملی 005273XXXX به سمت رییس هییت مدیره بهاره منفرد کد ملی 228030XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره غلامرضا منفرد کد ملی 249007XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 867590XXXX113133XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/14:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/91 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده. 1 خدمات بندری دریایی و کشتیرانی، خدمات بارکاری و نظارت در بنادر، خدمات سوخت رسانی و بنادر و کشتیرانی و دریایی، خدمات آب رسانی در بنادر و کشتیرانی و دریایی، خدمات تخلیه و بارگیری، خدمات انتقال کالا و مواد نفتی از کشتی به کشتی، خدمات پشتیبانی کانتینر و خدمات غواصی خدمات کارگزاری ترابری دریایی بموضوع شرکت اضافه گردید. ش 867590XXXX112927XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/27:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 5/5/92 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است: 1 غلامرضا منفرد به سمت رییس هییت مدیره ناهید کسراییان به سمت نایب رییس هییت مدیره، غلامرضا رومزی به سمت مدیر عامل خارج از شرکت بهاره منفرد به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و قرار دادهای تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 عطااله صفری و نگاره منفرد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. 3 صورتهای مالی سال 91 مورد تصویب قرار گرفت. 4 روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 867590XXXX112716XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/17:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 5/12/91 تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده است: 1 صورتهای مالی سال 90 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ناهید کسراییان به سمت رییس هییت مدیره و غلامرضا منفرد به سمت نایب رییس هییت مدیره، و بهاره منفرد به سمت عضو هییت مدیره و غلامرضا رومزی خارج از شرکت به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 3 عطا اله صفری و نگاره منفرد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیده است. ش 867590XXXX112358XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/8/1391 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده. 1 ـ بموجب گواهی شماره 1470 ـ 7/8/91 بانک ملی ایران شعبه گلشهر بندرعباس تمامی مبلغ شصت و پنج درصد سرمایه در تعهد شرکت از طرف کلیه سهامداران بحساب شرکت واریز گردیده است. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیون ریال بمبلغ 135000000 ریال منقسم به 1000 سهم با نام 1350000 ریالی از طریق بالا بردن ارزش اسمی سهام از محل پرداخت نقدی افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره 1472 ـ 7/8/91 بانک ملی ایران شعبه گلشهر بندرعباس بحسابه شماره 104873XXXX002 بنام شرکت واریز گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سیمین سنگ بندر ( سهامی خاص) که در تاریخ 25/3/87 تحت شماره 9870 این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 8/4/87 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام پروژه های صنعتی، آزمایشگاهی، مواد نفتی، صنعتی، غذایی و تولید آنها صادرات و واردات نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موضوع شرکت انجام پروژه های کنترل و کیفیت در ارتباط با صنایع و فرآورده های نفتی نگهداری کارخانجات صنعتی و محصولات آنها، انجام کلیه کارهای خدماتی انجام پروژه های راه سازی و ساختمان سازی و سایر موارد مندرج در ماده 2 اساسنامه شرکت. 2 مرکز اصلی شرکت: بندرعباس، شهر نمایش مجتمع تجاری ذکریا طبقه اول واحد 13 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به 100 سهم 000/50 یالی با نام که مبلغ 000/750/1 آن طی گواهی شماره 348 مورخه 8/3/87 بانک ملی شعبه گلشهر پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: ناهید کسراییان به عنوان رییس هییت مدیره، اکبر پورتوکلی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و سعید نورمحمدی به عنوان عضو هییت مدیره و غلامرضا منفرد به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه سلطانی به سمت بازرس اصلی و سارا پورتوکلی به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی