اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 237

شناسه ملی: 10861707017

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/08/29:

2,373,063,871 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقایان رضا سلطانکوهی به کد ملی 325109XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از سهامدار و خارج از عضو هییت مدیره) و قدرت رستمی خو به کد ملی 325498XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بهرام الماسی به کد ملی 325471XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اله نور جمشید نیا به کد ملی 334050XXXX به سمت عضو هییت مدیره و داریوش سلیمانی به کد ملی 334038XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حمیدرضا همتی به کد ملی 334071XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. 2 کلیه چک ها، قراردادها، اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت بنماید و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضا مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با رعایت ماده 48 این اساسنامه با امضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. ش 981116XXXX28217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان قدرت رستمی خو به کد ملی 325498XXXX و بهرام الماسی به کد ملی 325471XXXX و حمیدرضا همتی به کد ملی 334071XXXX و اله نور جمشیدنیا به کد ملی 334050XXXX و داریوش سلیمانی به کد ملی 334038XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و حسن نظر فرد به کد ملی 332953XXXX و عبدل غفار صفری به کد ملی 325502XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال مالی انتخاب گردیدند. 2 صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال های 1396 و 1397 به تصویب رسید. 3 علی مرادی به کد ملی 334059XXXX به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین صفری به کد ملی 336933XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 981108XXXX59587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 به موضوع شرکت: توسعه و بیمه نمودن عشایر در صندوق تامین اجتماعی مطالعه.نظارت و اجرای طرح ها عملیات و پروژه های و توسعه مراتع.جنگل ها و اراضی جنگلی بیابان زدایی و حفاظت احیا و اصلاح طرح های حفاظت و مدیریت محیط زیست آبخیزداری و آبخوان داری خرید و فروش دام عشایر و همچنین آبرسانی به عشایر الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 981108XXXX17806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا سلطانکوهی به شماره ملی 325109XXXX به عنوان مدیرعامل(خارج از اعضای هییت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره (آقای قدرت رستمی) و مدیرعامل (آقای رضا سلطانکوهی) وحسابدار شرکت آقای جهانشاه عزیزی معتبر میباشد و اسناد عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961116XXXX54483 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر تاییدیه شماره 3460 / 22 / 207 مورخه 30/06/1394 مدیریت امور عشایر استان کرمانشاه 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقایان قدرت رستمی خوب به شماره ملی 325498XXXX به سمت رییس هییت مدیره وداریوش سلیمانی به شماره ملی 334038XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره وجهانگیررستمی به شماره ملی 334053XXXX به سمت منشی هییت مدیره وخدابخش آزادی به شماره ملی 334067XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وبهرام الماسی به شماره ملی 325471XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره وآقایان علی میرنادری به شماره ملی 641948XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره وحسن نظرفرد به شماره ملی 332953XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدندو آقای رضا سلطانکوهی به شماره ملی 325109XXXX به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب گردید. 2 ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضا رییس هییت مدیره آقای قدرت رستمی و مدیرعامل آقای رضا سلطانکوهی وحسابدار شرکت آقای جهانشاه عزیزی معتبر میباشد واسناد عادی با امضا مدیرعامل ومهرشرکت با معتبر میباشد. ش 940704XXXX09735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر تاییدیه شماره 3460/22/207 مورخه 30/06/1394 مدیریت امور عشایر استان کرمانشاه 1 ـ اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال به ترتیب انتخاب گردیدند: آقایان قدرت رستمی خوب به شماره ملی 325498XXXX وداریوش سلیمانی به شماره ملی 334038XXXX وجهانگیررستمی به شماره ملی 334053XXXX وخدابخش آزادی به شماره ملی 334067XXXX وبهرام الماسی به شماره ملی 325471XXXX 2 ـ اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال به ترتیب ذیل تعیین گردیدند: آقایان علی میرنادری به شماره ملی 641948XXXX وحسن نظرفرد به شماره ملی 332953XXXX 3 ـ آقای علی مرادی به شماره ملی 334059XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای عبدالحسین صفری به شماره ملی 336933XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 ـ صورت های مالی سال 1393 تصویب گردید. ش 940704XXXX78942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/10:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/08/1393 و تاییدیه شماره 207/22/4280 مورخ 29/08/93 مدیریت امور عشایری استان کرمانشاه در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: آقایان علی مرادی و عبدالحسین صفری به عنوان بازرسین اصلی و آقای بهرام الماسی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده اند. 2 . صورتهای مالی سال 92 بتصویب مجمع رسید. 3 . سرمایه شرکت از مبلغ 114463XXXX ریال به مبلغ 237306XXXX ریال افزایش یافته. ش 634620XXXX110566XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلام آباد غرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی