اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4102

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 44813/02ـ 11/10/87 باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده مورخه 1/7/88 و تاییدیه شماره 2178 و 2179 مورخه 24/9/88 اداره تعاون شهرستان آمل (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف: بموضوع شرکت عبارت (ساخت و ساز سوله انواع اسکلت فلزی و سازههای فلزی تیرچه کرمیت، تیرچه بتنی، انواع بلوک سقفی و دیواری) اضافه و ماده سه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردیده است. سرپرست ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه شرکت تعاونی صنایع آوای سرزمین شمال که در تاریخ 15/12/86 تحت شماره 4102 در دفتر ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت: صنایع آوای سرزمین شمال. 2 ـ موضوع شرکت: تولید فیلم پلی اتیلن نایلون و نایلکس شیرینگ و قطعات پلاستیکی تزریقی و پیمانکاری و صادرات و واردات خرید و فروش کالاهای مجاز و ایجاد و قبول نمایندگی و تاسیسات شعب برابر مقررات رسمی کشور بقیه موضوع بشرح ماده سه اساسنامه شرکت. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: آمل بلوار بسیج ابتدای لاله 24 پلاک اول طبقه اول 4 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی مبلغ 000/400 ریال برابر گو.اهی شماره 273/3417 صندوق تعاون کشور شعبه امل حساب جاری 7/105 شرکت واریز و بقیه در تعهد صاحبان می باشد. 6 ـ آقای حسین رضایی، خانم ها فاطمه مجاور نوا، صدیقه علی پور بسمت اعضای اصلی و محمد مجاور نوا بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و مهدی مجاور نوا و ابراهیم رضایی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند. 7 ـ برابر صورتجلسه مورخه 5/12/1386 هییت مدیره شرکت آقای حسین رضایی بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، خانم فاطمه مجاور نوا بسمت نایب رییس و خانم صدیقه علی پور بسمت منشی هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید که کلیه اوراق، اسناد و قراردادهای تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار باامضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره خانم فاطمه مجاور نوا باتفاق آقای حسین رضایی و مهر شرکت و اوراق عادی باامضای مدیرعامل یا نایب رییس همراه بامهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی