اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1432

شناسه ملی: 10460047770

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 0 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 0 آقای جمال فلاح با کد ملی 428072XXXX 0 آقای محمدسعید پیری با کد ملی 428491XXXX 0 خانم رقیه احمدی بشرزاده با کد ملی 003299XXXX 0 آقای محمدمهدی رضایی به سمت بازرس اصلی به کد ملی 432293XXXX و خانم مریم ابوالفتحی به سمت بازرس علی البدل به کد ملی 428428XXXX برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 930806XXXX16433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 0 آقای جمال فلاح با کد ملی 428072XXXX به سمت رییس هییت مدیره 0 آقای محمدسعید پیری با کد ملی 428491XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 0 آقای جمال فلاح با کد ملی 428072XXXX به سمت مدیرعامل 0 خانم رقیه احمدی بشرزاده با کد ملی 003299XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی. کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای جمال فلاح با سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 930806XXXX57860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/1/91 شرکت مزبور که در مورخ 20/1/91 واصل گردیده: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 بتصویب رسید. 2 آقای محمد مهدی رضایی به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم ابوالفتحی به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 . آقای عبدالمجید فلاح با کد ملی 428462XXXX و 2 . آقای جمال فلاح با کد ملی 428072XXXX و 3 . آقای محمد سعید پیری با کد ملی 428491XXXX و 4 . خانم رقیه احمدی بشر زاد با کد ملی 003299XXXX 5 بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/1/91 آقای عبدالمجید فلاح به سمت رییس هییت میره، محمد سعید پیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جمال فلاح به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیر عامل بتنهایی و در غیاب نامبرده با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 دفتر در مورخ 23/1/91 تکمیل و امضا شد. سرپرست ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/12/20:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/12/86 شرکت مزبور که درمورخ 16/12/86 واصل گردیده: 1 آقای محمدمهدی رضایی به عنوان بازرس اصلی و خان مریم ابوالفتحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالمجید فلاح, جمال فلاح, محمد سعید پیری و خانم رقیه احمدی بشرزاد 3 به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 16/12/86 آقای عبدالمجید فلاح به سمت رییس هییت مدیره و خانم رقیه احمدی بشرزاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جمال فلاح به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 4 دفتر در مورخ 20/12/86 تکمیل و امضا شد. مسیول ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی