اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 160963

شناسه ملی: 10102036097

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 28 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/25:

50,960,398,537 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/04/1398 و مجوز شماره 181598/15/2/98 مورخه 14/07/98 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی 97 پس از قرایت مورد تصویب قرار گرفت. فاطمه بهادری فر به ش م 003068XXXX و فریدون نظیرزاده به ش م 163823835 و امیرابراهیم باقی زاده به ش م 005709XXXX و مهدی نادری به ش م 006167XXXX و فرشته گل پرور به ش م 005733XXXX و طیبه امیرقلی به ش م 006190XXXX و حمیده ایمانی به ش م 006704XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و محمود شریف به ش م 004270XXXX و لیلا احمدی به ش م 004305XXXX و رشید بهاروند به ش م 407056XXXX و مهدی ترکمن به ش م 045208XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. غلامحسین گودرزی به ش م 413056XXXX و آزاده سلمانیان به ش م 618989XXXX و اکرم رسا حسین زاده به ش م 196025XXXX به عنوان بازرسان اصلی و الهام زندی به ش م 006427XXXX به عنوان بارزس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. سرمایه شرکت 517/195/677/71 ریال می باشد پ 981007XXXX36100 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1398 و مجوز شماره 181598/15/982 مورخه 14/07/98 اداره کل تعاون کار ور فاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرابراهیم باقی زاده اصل به عنوان رییس هییت مدیره و خانم طیبه امیرقلی به عنوان نایب رییس و خانم حمیده ایمانی به عنوان منشی انتخاب شدند.. حسین مهدی خانی به سمت مدیر عامل شرکت تعاونی به مدت سه سال انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا: 1 آقای حسین مهدی خانی به عنوان مدیر عامل دارنده امضای ثابت 2 آقای امیرابراهیم باقی زاده اصل به عنوان رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و در غیاب رییس هییت مدیره امضای خانم طیبه امیرقلی نایب رییس هییت مدیره معتبر است.همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ 980920XXXX79260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1397 ومجوز شماره 170274/15 , 972 مورخ 7/7/97 اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال 1396 بتصویب رسید. غلامحسین گودرزی کد ملی 413056XXXX وناهید صفری شلمانی کد ملی 270896XXXX وطیبه امیرقلی کد ملی 006190XXXX به عنوان بازرسان اصلی و آقای منصور علیانی کد ملی 218111XXXX به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. سرمایه تعاونی مبلغ 680/564/084/61 افزایش یافت وماده مربوطه اصلاح گردید پ 971212XXXX03135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/04/1396 و مجوز اداره کل تعاون استان تهران بشماره 280880/15 , 962 مورخ 25/9/96 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به 1395 مورد تصویب قرارگرفت ناهید صفری شلمانی 270896XXXX ـ طیبه امیرقلی 006190XXXX ـ غلامحسین گودرزی 413056XXXX به عنوان بازرسان اصلی و آقای سعید براتی 337994XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند سرمایه شرکت به 509603XXXX7 ریال تغییر یافت پ 961128XXXX35995 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/04/1395 و مجوز شماره 325885/15 , 952 مورخ 19/10/1395 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی 1394 به تصویب رسید ـ حسین مهدی خانی ش م 007199XXXX و طاهره کربلایی مهریزی ش م 003661XXXX و محمود رحمانی ش م 049051XXXX و فرشته گل پرور ش م 005733XXXX و مهدی نادری 006167XXXX و بهرام پور محمد نژاد ش م 006859XXXX و ـ مهدی مرادی 006533XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و مهرداد آب بند نهری و ایرج منصوری ش م 146082XXXX و رحمت اله خدادادی ش م 006745XXXX و قوام ملکان ش م 489962XXXX با به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند ـ سیدحامد مشهدی ش م 007518411 و غلامحسین گودرزی 413056XXXX وناهید صفری 270896XXXX به عنوان بازرسان اصلی و خانم طیبه امیرقلی ش م 006190XXXX به عنوان بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 951223XXXX61293 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1394 و مجوز شماره 325885/15 , 952 مورخ 19/10/1395 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مهدی خانی ش م 007199XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره و خانم طاهره کربلایی مهریزی ش م 003661XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای بهرام پور محمد نژاد ش م 006859XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمود رحمانی ش م 049051XXXX به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادر شرکت با دو امضا آقای حسین مهدی خانی به عنوان مدیرعامل دارنده امضای ثابت و خانم طاهره کربلایی مهریزی به عنوان رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رییس هییت مدیره امضای آقای بهرام پور محمد محمد نژاد نایب رییس هییت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شکت معتبر است. پ 951223XXXX42791 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1394 و مجوز شماره 325243/15 , 942 مورخه 27/10/94 اداره کل تعاون استان تهران و مجوز شماره 69637 مورخه 02/03/94 اداره مجوز های بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرج صمدی به شماره ملی 627960XXXX به عنوان بازرس اصلی، ناهید صفری شلمانی به شماره ملی 270896XXXX و طیبه امیر قلی بشماره ملی 006190XXXX6 به عنوان بازرس اصلی، غلامحسین گودرزی به شماره ملی 413056XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 93 بتصویب رسید. پ 950213XXXX43200 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/09/1393 مجوز شماره 264779/15 , 942 مورخه 03/09/94 اداره کل تعاون و مجوز شماره 238686/94 مورخه 23/08/94 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 57 ماده و 34 تبصره تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 950121XXXX87127 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 29/3/1386 و تاییدیه شماره 86/25792/1 مورخه 1/8/1386 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: صورت های مالی سال 1385 به تصویب رسید. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی