اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10420321298

تاریخ ثبت: 1390/03/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز کوی ابوذر خ 3 چهارراه اول

تاریخ تاسیس: 1390/03/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/22:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 22/3/1390 تحت شماره 39581 و شناسه ملی 104203XXXX8 دراین اداره به ثبت رسیده و درتاریخ 22/3/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده وخلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی وکثیر الانتشاراطلاعات آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: تولیدشیرینی جات بشرح ضمیمه پیوستی موضوع فعالیت ماده 3 اساسنامه 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان خوزستان شهرستان اهواز کوی ابوذر خ 3 چهارراه اول پ 93 تلفن 2250582 4 سرمایه شرکت مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به بیست و یک سهم 000/500 ریالی که تعدادبیست و یک سهم با نام میباشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0 مورخ 31/2/1390 نزدبانک صندوق تعاون شعبه تعاون پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت 1 5 خانم الهام لطفی به سمت رییس هییت مدیره . 2 5 خانم مهتاب ابراهیمی به سمت نایب رییس هییت مدیره . 3 5 آقای شادمان لطفی به سمت عضو هییت مدیره(به عنوان عضو علی البدل). 4 5 خانم نادیا بروایه به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند 5 5 خانم مهتاب ابراهیمی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشدواوراق عادی و نامه های اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل : 1 8 آقای ناصرلطفی به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم گشین ابراهیمی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی