اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 258833

شناسه ملی: 10102989850

تاریخ ثبت: 1384/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله والفجر خیابان 20 متری گلستان بن بست 12 متری سوم پلاک 3 طبقه دوم واحد 4

کد پستی: 1436935655

تاریخ تاسیس: 1384/08/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/02:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/22:

5,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/22:

3,350,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/03:

3,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/27:

4,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/08/18:

6,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله والفجر، خیابان 20 متری گلستان، بن بست 12 متری سوم، پلاک 3 ، طبقه دوم، واحد 4 کدپستی 143693XXXX انتقال یافت. پ 990210XXXX13310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت توسعه و عمران تمیم بنیان به شناسه ملی 140040XXXX6 به نمایندگی محمود یاوری به شماره ملی 443177XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 57XXXXXXXX ریال افزایش داد سید مسعود سعیدی به شماره ملی 093958XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 900000000 ریال افزایش داد محمد حسین جمشید پور به شماره ملی 006608XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال افزایش داد علیرضا جمشید پور به شماره ملی 006070XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 900000000 ریال افزایش داد غلامحسین فرح پور به شماره ملی 079348XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 900000000 ریال افزایش داد حامد بندبند به شماره ملی 008148XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 600000000 ریال افزایش داد سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش به شرح ذیل می باشد : شرکت توسعه و عمران تمیم بنیان به شناسه ملی 140040XXXX6 به نمایندگی محمود یاوری به شماره ملی 443177XXXX دارای مبلغ 57XXXXXXXX ریال سید مسعود سعیدی به شماره ملی 093958XXXX دارای مبلغ 900000000 ریال محمد حسین جمشید پور به شماره ملی 006608XXXX دارای مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال علیرضا جمشید پور به شماره ملی 006070XXXX دارای مبلغ 900000000 ریال غلامحسین فرح پور به شماره ملی 079348XXXX دارای مبلغ 900000000 ریال حامد بندبند به شماره ملی 008148XXXX دارای مبلغ 600000000 ریال پ 970910XXXX30675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 15 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید : هییت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رییس هییت مدیره و از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب می نماید و هم چنین می تواند برای اعضا خود سمت های دیگری تعیین نماید. پ 970815XXXX86751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا اله بداشتی با شماره ملی 038392XXXX (خارج از هییت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید . مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً و یا با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . پ 970718XXXX01347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ امیرآباد ـ بلوار آزادگان ـ خیابان شهید سید عباس ابطحی شرقی ( 20 ) ـ پلاک 2 طبقه پنجم ـ کدپستی 143763XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970231XXXX27480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و عمران تمیم بنیان به شناسه ملی 140040XXXX6 به نمایندگی آقای حسین اسکاره طهرانی با پرداخت 12XXXXXXXX ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به 285XXXX000 ریال افزایش داد. آقای سیدمسعود سعیدی ک م 093958XXXX با پرداخت 450000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 335XXXX000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای محمدحسین جمشیدپور ک م 006608XXXX دارای 500000000 ریال آقای علیرضا جمشیدپور ک م 006070XXXX دارای 450000000 ریال آقای غلام حسین فرح پور ک م 079348XXXX دارای 450000000 ریال آقای حامد بندبند ک م 008148XXXX دارای 300000000 ریال شرکت توسعه و عمران تمیم بنیان به شناسه ملی 140040XXXX6 دارای 285XXXX000 ریال به نمایندگی حسین اسکاره تهرانی ک م 006746XXXX آقای سیدمسعود سعیدی ک م 093958XXXX دارای 450000000 ریال تعداد اعضای هییت مدیره 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950930XXXX28911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود یاوری ک م 443177XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد. آقای محمدحسین جمشیدپور ک م 006608XXXX با دریافت 400000000 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به 500000000 ریال کاهش داد. آقای علیرضا جمشیدپور ک م 006070XXXX با دریافت 450000000 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به 450000000 ریال کاهش داد. آقای غلام حسین فرح پور ک م 079348XXXX با دریافت 450000000 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به 450000000 ریال کاهش داد. آقای حامد بندبند ک م 008148XXXX با دریافت 300000000 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به 300000000 ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 335XXXX000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید واسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بعد ازکاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای محمدحسین جمشیدپور دارای 500000000 ریال آقای علیرضا جمشیدپور دارای 450000000 ریال آقای غلام حسین فرح پور دارای 450000000 ریال آقای حامد بندبند دارای 300000000 ریال شرکت توسعه و عمران تمیم بنیان به شناسه ملی 140040XXXX6 دارای 165XXXX000 ریال پ 950930XXXX71336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمسعود سعیدی ک م 093958XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره، آقای محمدحسین جمشیدپور ک م 006608XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای محمود یاوری ک م 443177XXXX (خارج از شرکا) به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و کلیه اوراق و قراردادها و اسناد مالی و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950930XXXX09614 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت به نشانی تهران ـ خیابان کارگرشمالی ـ بعد از مسجدالنبی ـ خیابان 17 (ابراهیمی) پلاک 140 واحد یک کدپستی 143983XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950811XXXX15801 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 3/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: طاهره ایزدپناه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/4 ریال به مبلغ 000/000/3 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران بزرگراه رسالت ابتدای خ بنی هاشم ک 8 متری اول پ 3 ط اول شرقی کدپستی 166361XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعضای هییت مدیره به دو نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و در نتیجه لطف اله اردشیری اناری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و غلامحسین فرج پور به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی و قراردادها و مکاتبات با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 27/7/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 29/7/1387 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بهنام ابراهیم پوربا دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/6 ریال به مبلغ 000/500/4 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. غلامحسین فرح پور به سمت رییس هییت مدیره و طاهره ایزدپناه به سمت عضو هییت مدیره و لطف اله اردشیری اناری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 18/8/84 تحت شماره 258833 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: طراحی مونتاژ نصب و راه اندازی تعمیر و نگهداری و سرویس انواع آسانسور واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام از بانکها انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه چهارم تهرانپارس خ توحید ک هفتم پ 5 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/6 ریال 4 ـ مدیران شرکت: آقای لطف اله اردشیری اناری بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای غلامحسین فرح پور بسمت رییس هییت مدیره و اقای بهنام ابراهیم پور بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم طاهره ایزدپناه بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی