اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 5715

شناسه ملی: 14008161468

تاریخ ثبت: 1397/11/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، شهید دکتر باهنر ، کوچه شهیدجمال محمد رضایی ، خیابان شهید دکترباهنر ، پلاک 190 ، ساختمان ایران ، طبقه اول

کد پستی: 8138773584

تاریخ تاسیس: 1397/11/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/30:

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن مهربانی با طبیعت فیروزه ای اصفهان درتاریخ 30/11/1397 به شماره ثبت 5715 به شناسه ملی 140081XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف انجمن عبارتند از: الف: کلیات حمایت از حیوانات بی سرپرست، رها شده، بد سرپرست و آسیب دیده در راستای بهداشت عمومی و محیط زیست و ارتقا کیفیت و آرامش اجتماعی در این خصوص ـ ارتقا فرهنگ عمومی و افزایش اطلاعات شهروندان در خصوص رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در مواجه با طبیعت و حیوانات. ب: روش اجرای هدف.استفاده از کارشناسان مجرب.برگزاری همایش های آموزشی و فرهنگ سازی عمومی.تهیه و تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و درمانی و منابع غذایی مورد نیاز.در نظر گرفتن مکان مناسب در خارج از مناطق شهری به عنوان نقاهتگاه و اسکان حیوانات جهت انجام واکسیناسیون، انگل زدایی، عقیم سازی و سایر اقدامات درمانی و بهداشتی لازم و ساماندهی آنها مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، شهید دکتر باهنر، کوچه شهیدجمال محمد رضایی، خیابان شهید دکترباهنر، پلاک 190 ، ساختمان ایران، طبقه اول کدپستی 813877XXXX اولین مدیران: مهدی موحدی به شماره ملی 109131XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال محسن شایگان کیا به شماره ملی 128290XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال مهتاب عشقی به شماره ملی 128354XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال ریحانه یاراحمدیان به کد ملی 128970XXXX به عنوان خزانه دار به مدت 2 سال سعید لطفعلی زاده نوترکی به شماره ملی 175439XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال علیداد رحیمی کاه کشی به شماره ملی 462305XXXX و به سمت عضو علی البدل به مدت 2 سال ثریا فراهانی به شماره ملی 129110XXXX و به سمت عضو علی البدل به مدت 2 سال زهرا ادیمی به کد ملی 373299XXXX بازرس اصلی به مدت 1 سال علی اکبر ملکوتی خواه به کد ملی 128793XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت 1 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازگشت به نامه شماره 23843/1/2025 مورخ 4/10/1397 فرمانداری اصفهان ش 971130XXXX84913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی