اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 442325

شناسه ملی: 10320894878

تاریخ ثبت: 1392/05/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران تهران خیابان احمد قصیر بخارست خیابان شهید احمدیان پانزدهم پلاک 1

کد پستی: 1513836811

تاریخ تاسیس: 1392/05/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/04:

16,000,000,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 103208XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1397 و مجوز شماره 220254 97 مورخ 27 6 97 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت شدند : آقای قاسم بختیاری فر ش م 049023XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای جلال رسول اف ش م 257159XXXX به سمت مدیر عامل و عضو موظف هییت مدیره آقای مرتضی شاکری سیاوشانی ش م 004211XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ناصر کریمی ش م 004619XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای افشین تیرداد لسکو کلایه ش م 273911XXXX به سمت عضو موظف هییت مدیره و آقای سعید قهرمان پور ش م 003581XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره تعیین گردیدند . امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره. همراه با مهر بانک معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 103208XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1397 و مجوز شماره 220254 97 مورخ 27 6 1397 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رسید : نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دستورالعمل ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هییت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس و انحلال نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هییت مدیره. - استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آیین نامه های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هییت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. 1 . منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است که به صورت موقت یا دایم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می نمایند.تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هییت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً. - احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته های قانونی و احتیاطی به هییت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره. - اجرای برنامه تامین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات لازم برای ایفای مسیولیت های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکتها، واحد های صندوق های مختلف و ابزار های مشابه تا سقف مصوب هییت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم های لازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرایی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هییت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 103208XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1397 و مجوز شماره 220254 97 مورخ 27 6 1397 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رسید : نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دستورالعمل ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هییت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس و انحلال نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هییت مدیره. - استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آیین نامه های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هییت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. 1 . منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است که به صورت موقت یا دایم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می نمایند.تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هییت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً. - احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته های قانونی و احتیاطی به هییت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره. - اجرای برنامه تامین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات لازم برای ایفای مسیولیت های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکتها، واحد های صندوق های مختلف و ابزار های مشابه تا سقف مصوب هییت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم های لازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرایی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هییت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 103208XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1397 و مجوز شماره 220254 97 مورخ 27 6 97 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت شدند : آقای قاسم بختیاری فر ش م 049023XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای جلال رسول اف ش م 257159XXXX به سمت مدیر عامل و عضو موظف هییت مدیره آقای مرتضی شاکری سیاوشانی ش م 004211XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ناصر کریمی ش م 004619XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای افشین تیرداد لسکو کلایه ش م 273911XXXX به سمت عضو موظف هییت مدیره و آقای سعید قهرمان پور ش م 003581XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره تعیین گردیدند . امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره. همراه با مهر بانک معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 103208XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1397 و مجوز شماره 220254 97 مورخ 27 6 97 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت شدند : آقای قاسم بختیاری فر ش م 049023XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای جلال رسول اف ش م 257159XXXX به سمت مدیر عامل و عضو موظف هییت مدیره آقای مرتضی شاکری سیاوشانی ش م 004211XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ناصر کریمی ش م 004619XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای افشین تیرداد لسکو کلایه ش م 273911XXXX به سمت عضو موظف هییت مدیره و آقای سعید قهرمان پور ش م 003581XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره تعیین گردیدند . امضای مجاز اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل، با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره و مدیر عامل، با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره. همراه با مهر بانک معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/26:

آگهی تغییرات شرکت بانک آینده سهامی عام به شماره ثبت 442325 و شناسه ملی 103208XXXX8 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1397 و مجوز شماره 220254 97 مورخ 27 6 1397 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل، به تصویب رسید : نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. - تصویب دستورالعمل ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. - تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هییت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس و انحلال نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هییت مدیره. - استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آیین نامه های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هییت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. - افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. - دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انجام هر نوع معامله و انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و بطور کلی انجام کلیه عملیاتو معملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک. - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.اجاره یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. - به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. 1 . منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه اشخاصی است که به صورت موقت یا دایم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می نمایند.تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه استفراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هییت مدیره. - رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً. - احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. - تعین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. - تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - پیشنهاد هر نوع اندوخته های قانونی و احتیاطی به هییت مدیره بانک. - تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره. - اجرای برنامه تامین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. - اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با رعایت منافع و مصالح بانک. - انجام اقدامات لازم برای ایفای مسیولیت های اجتماعی بانک در جامعه. - انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، اوراق مشارکت و مشارکت در شرکتها، واحد های صندوق های مختلف و ابزار های مشابه تا سقف مصوب هییت مدیره. - ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم های لازم در جهت حسن اداره امور بانک ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرایی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هییت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/09/1396 و مجوز شماره 30543/97 مورخ 5/2/1397 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار(حسابدار رسمی) به شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی 101001XXXX4 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 970302XXXX69259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/09/1396 و مجوز شماره 391443/96 مورخ 5/12/1396 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال رسول اف به شماره ملی 257159XXXX و قاسم بختیاری فر به شماره ملی 049023XXXX و ناصر کریمی به شماره ملی 004619XXXX و مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی 004211XXXX و افشین تیرداد لسکوکلایه به شماره ملی 273911XXXX به عنوان اعضای اصلی و سعید قهرمان پور به شماره ملی 003581XXXX به عنوان عضوعلی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 970302XXXX51391 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/11/1395 و مجوز شماره 225304106/959 مورخ 6/11/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 350051/95 مورخ 4/11/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/11/1394 سرمایه شرکت از مبلغ 8XXXXXXXX0000 ریال به مبلغ 16XXXXXXXX0000 ریال منقسم به 16XXXXXXXX0 سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی های شماره 726/201/95 مورخ 17/5/95 و 231/201/95 مورخ 5/2/95 بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 951111XXXX26144 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 و باستناد مجوز به شماره 197325/95 مورخ 21/06/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 ، به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 950628XXXX72816 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1394 و مجوز شماره 216111/94 مورخ 04/08/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جلال رسول اف به شماره ملی 257159XXXX ، محمدعلی بهزادان به شماره ملی 212119XXXX ، قاسم بختیاری فر به شماره ملی 049023XXXX ، ناصر کریمی به شماره ملی 004619XXXX و مرتضی شاکری سیاوشانی به شماره ملی 004211XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند پ 940902XXXX47340 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1394 و مجوز بانک مرکزی بشماره 139215 مورخ 31/05/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1393 مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 940608XXXX49135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1393 و مجوز شماره 309077 , 121 مورخه 24/01/94 سازمان بورس و اوراق بهادار ومجوز شماره 194010 مورخه 17/07/93 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 147 ماده و 22 تبصزه تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 940422XXXX06675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هییت مدیره وفق ماده 42 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، ضمن رعایت مقررات موضوعه. تصویب دستور العمل ها و مقررات داخلی بانک از هر قبیل. تصویب ساختار تفصیلی سازمانی براساس طرح کلی تشکیلات (نمودار سازمانی) مصوب هییت مدیره و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان. اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس و انحلال نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه ای در داخل و یا خارج از ایران، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برنامه سالانه گسترش شعب، مصوب در هییت مدیره. استخدام، نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین و آیین نامه های مربوطه. پیشنهاد بودجه بانک به هییت مدیره و انجام اصلاحات لازم در آن. افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام بانک، نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور. دریافت مطالبات بانک و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انجام هرنوع معامله و انعقاد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله، ابطال و واگذاری و اجرای آن نسبت به اموال منتقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هرشکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی، تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک و به طور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 این اساسنامه. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) در ارتباط با بانک.مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، اکتشاف و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش یا واگذاری اختراعات و اکتشافات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها در ارتباط با بانک.مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. اجاره و یا استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها و قبول و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و وجوه و امانات. تحصیل وام و اعتبار از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و هرگونه استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به مدت و با نرخ سود مناسب در چارچوب اصول کلی مصوب هییت مصوب. 1 منظور از واژه کارکنان اعم از کلیه همکاران که به صورت موقت یا دایم، پاره وقت و یا تمام وقت، به نوعی با بانک همکاری می نماید. رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً. احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد در چارچوب بودجه مصوب بانک. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از مقررات داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جاری او با یا بدون توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناسان، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در دادگاه ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک در چارچوب مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهی های بانک هرماه یکبار و تسلیم آن به بازرس بانک. تنظیم صورت دارایی ها و بدهی های بانک پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان بانک براساس سرفصل های تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته های قانونی و احتیاطی به هییت مدیره بانک. تصویب دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی، اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در چارچوب آیین نامه های مصوب هییت مدیره. اجرای برنامه تامین نیروی انسانی و ایجاد انگیزش لازم برای نگهداری آنها در چارچوب بودجه مصوب. اعطای حق امضای مجاز به کارکنان بانک. خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول با رعایت منافع و مصالح بانک. انجام اقدامات لازم برای ایفای مسیولیت های اجتماعی بانک در جامعه. انتخاب و اعزام کارکنان بانک به داخل و خارج از کشور. اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، آوراق قرضه، گواهی سپرده عام و خاص، آوراق مشارکت و مشارکت در شرکت ها، واحدهای صندوق های مختلف و ابزارهای مشابه تا سقف مصوب هییت مدیره. ارزیابی عملکرد دوره ای، موردی و سالانه بانک و کارکنان و اتخاذ تصمیم های لازم در جهت حسن اداره امور بانک. ایجاد مراکز لازم اطلاع رسانی، تحقیقاتی و مطالعاتی و اجرایی در جهت ارتقای بهره وری و حسن اداره امور بانک. صدور دستور اجرای کلیه تصمیم های هییت مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن. پ 940327XXXX12870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1393 و باستناد مجوز به شماره 16817 مورخ 27/1/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم بختیاری فر به کد ملی 049023XXXX بسمت رییس هییت مدیره وآقای جلال رسول اف به کد ملی 257159XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره وآقای محمدعلی بهزادان به کد ملی 212119XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره وآقای ناصر کریمی به کد ملی 004619XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضای مجاز اسناد و اوراق تعهد آور بانک به شرح ذیل می باشد: الف)با امضای متفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل ب)در غیاب رییس هییت مدیره و یا مدیرعامل با امضای یکی از آنها به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره ج)در غیاب رییس هییت مدیره و مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد. ـ کلیه مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل صادر و ارسال می گردد. حدود اختیارات مدیرعامل وفق اساسنامه به تصویب رسید. پ 940207XXXX74544 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/4/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی 103800XXXX0 ، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید. پ 930908XXXX20456 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/16:

شرکت فوق در تاریخ 16/5/1392 تحت شماره 442325 و شناسه ملی 103208XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/5/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: قبول سپرده ها صدور گواهی سپرده عام و خاص ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک و سایر قوانین مربوط، انجام عملیات بانکی انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک سلف جعاله مضاربه مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم مشارکت مدنی مزارعه مساقات خرید دین مرابحه و استصناع ارایه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری و دایع و ... گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید کارت بدهی کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی) قبول و نگهداری اشیا گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز دریافت و اعطای تسهیلات ارزی صدور حوالجات ارزی ارایه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر) سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن ارایه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و ... انجام وظایف قیمومیت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی ها بانک نزد شرکت ها و موسسات بیمه حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان پذیره نویسی شرکت های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها وصول مطالبات اسنادی وصول سود سهام مشتریان به حساب آن ها فروش تمبر مالیاتی و سفته. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران تهران خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان شهید احمدیان ( پانزدهم) پلاک 1 کدپستی 151383XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/000/8 ریال منقسم به هشت میلیارد سهم 000/1 ریالی که تعداد هشت میلیارد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/000/000/6 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 91/293316 مورخ 2/11/1391 نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ 000/000/000/000/2 ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره 121601XXXX مورخ 15/12/1391 نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی کد 1111 پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای قاسم بختیاری فر به شماره ملی 049023XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمدعلی بهزادان به شماره ملی 212119XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای جلال رسول اف به شماره ملی 257159XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای ناصر کریمی به شماره ملی 004619XXXX به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای بابک جهان آرا به شماره ملی 094286XXXX به سمت عضو هییت مدیره 65 آقای عبداله فلاح دار به شماره ملی 489876XXXX به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 75 آقای جلال رسول اف به شماره ملی 257159XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضای مجاز کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانک به شرح ذیل می باشد الف): با امضای متفق رییس هییت مدیره و مدیر عامل ب): در غیاب رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل با امضای یکی از آن ها به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره ج: ) در غیاب رییس هییت مدیره و مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت 11021 به عنوان بازرس اصلی 28 موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت 20516 به عنوان بازرس علی البدل پ 1682314 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی