اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 369977

شناسه ملی: 10320202235

تاریخ ثبت: 1388/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان تهران تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران تهرانپارس خیابان شهید محمد رضایی 121 خیابان شهید مهدیزاده 152 شرقی پلاک 65 طبقه زیر زمین

کد پستی: 1654659661

تاریخ تاسیس: 1388/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/19:

25,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-تهرانپارس-خیابان شهید محمد رضایی ( 121 )-خیابان شهید مهدیزاده ( 152 شرقی) پلاک 65 -طبقه زیر زمین -کد پستی 165465XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970203XXXX92125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خرید، فروش، واردات، صادرات و تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و همچنین اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور در زمینه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " به موضوعات شرکت اضافه گردید و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940318XXXX74401 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهری منصوری دلال به ش ـ م 004312XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمود برهانی به ش ـ م 181936XXXX به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ آقای مسعود مومنی به کد ملی 004596XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ خانم میترا رفوگراستانه به کد ملی 004454XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم نگار مومنی به کد ملی 001408XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، و اوراق تعهدآور و قراردادهای عقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 940319XXXX56712 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " کیا ایده نوین گوهر " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940319XXXX61878 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/12/88 تحت شماره 369977 و شناسه ملی 103202XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/12/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: احداث و تاسیس مجتمع نان های صنعتی برای تولید و تهیه و توزیع و واردات و صادرات انواع ماشین آلات تجهیزات و صنایع و تکنولوژی نان های صنعتی و قطعات مربوطه و همچنین واردات و صادرات محصولات تولیدی واحدهای مربوطه و مواد اولیه اعم از مواد افزودنی و سایر موارد مجاز مرتبط به واحد مذکور و عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتحادیه ها و مجامع و امور صنفی و دریافت کارت بازرگانی و سایر کارتهای عضویت برای شرکت و افتتاح حساب های ریالی و ارزی در بانکها و صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و دریافت وام های بلند مدت و کوتاه مدت و مضاربه و انواع عقوداسلامی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های داخلی و خارجی و دریافت انواع وامهای خارجی و اعتبارات ریالی و ارزی برای شرکت و فاینانس و اخذ دریافت انواع لیسانس های تولید از کمپانیهای خارجی و داخلی بالعکس. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ تهران پارس فلکه اول خ 152 شرقی پ 16 1 ـ 3 ـ شعبه آدرس ایران ـ تهران ـ دماوند شهرک پردیس جاده آبعلی سیاه سنگ خ مسیل پ 100 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/25 ریال منقسم به دو هزاروپانصد سهم 000/10 ریالی که تعداد دو هزاروپانصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/25 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 216920 مورخ 18/12/88 نزد بانک کشاورزی شعبه جاجرود پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مسعود مومنی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم میترا رفوگراستانه بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم نگار مومنی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مسعود مومنی بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای سید محمود برهانی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای سید حمید موسوی فیداری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی