اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 136

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/16:

پیرو آگهی های ثبتی شماره 4767 و 4927 مورخ 16/4/80 و 14/8/88 به موجب تقاضای مورخ 3/8/88 هییت مدیره و مدارک مربوط که کلا ضمیمه نامه شماره 6453/20 ت مورخ 11/9/88 اداره تعاون شهرستان شیراز ارسال گردیده طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/7/88 تغییرات زیر در شرکت تعاونی باب الحوایج ثبت شده به شماره 136 حاصل شده است. اقایان م حمدعلی منفرد و حشمت اله روستا و رحیم زارعی و ابراهیم هاشمی و قاسم قربان زاده اکبرآبادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان حسن بهمنیان و عبدالحسین فتح آبادی به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره کلا برای سه سال انتخاب گردیده اند. آقای علی اصغر راستی به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ناظمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. طبق صورتجلسه مورخ 21/7/88 هییت مدیره آقای محمدعلی منفرد به سمت رییس و آقای حشمت اله روستا به سمت نایب رییس و آقای رحیم زارعی به سمت منشی هییت مدیره و آقای سیدحمید رضوی به سمت مدیر عامل شرکت تعیین گردیدند و حق امضا کلیه چک های قراردادها و اسناد اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت بنماید یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استنثای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل معتبر خواهد بود اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. تعداد اعضای شرکت تعاونی از 205 نفر به 225 نفر افزایش یافت. اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان کوار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی