اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 28414

شناسه ملی: 10260491110

تاریخ ثبت: 1385/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/08/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/01:

2,060,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/01:

2,060,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1395 و نامه شماره 42982 مورخ 25/5/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان، ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب مجمع عمومی رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ 206XXXX000 ریال اعلام گردید. ابوذر نوری به شماره ملی 565963XXXX6 - حیدر نوری به شماره ملی 565949XXXX -مهدی نوری به شماره ملی 565887XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و محمدقایم نوری به شماره ملی 565890XXXX - محسن نوری به شماره ملی 565964XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. قاسم حیدری کبریتی به شماره ملی 564940XXXX - علی نوری به شماره ملی 565808XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 950620XXXX09354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حیدر نوری به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی نوری به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای ابوذر نوری به سمت منشی هییت مدیره هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 26/1/1395 انتخاب شدند.چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس ازتصویب هییت مدیره با امضا آقای ابوذر نوری(مدیرعامل) و آقای حیدر نوری (رییس هییت مدیره) ومهرشرکت معتبر ودرغیاب آقای حیدر نوری (رییس هییت مدیره)، آقای مهدی نوری(نایب رییس هییت مدیره) حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضاآقای (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950517XXXX48639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 35 تبصره تصویب و. جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 940714XXXX11593 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه منتهی به 28/12/1393 به تصویب مجمع عمومی رسید. - آخرین رقم سرمایه به مبلغ 000/060/2 ریال به مجمع گزارش گردید. - قاسم حیدری کبریتی به کد ملی 765940XXXX به سمت بازرس اصلی و علی نوری به کد ملی 565908XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940714XXXX61826 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/28:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 26/1/92 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 حیدر نوری به کد ملی 565949XXXX به سمت رییس هییت مدیره مهدی نوری به کد ملی 565887XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ابوذر نوری با کد ملی 565963XXXX به سمت منشی هییت مدیره محمد قایم نوری به کد ملی 565941XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و ابوذر نوری به کد ملی 565963XXXX به سمت مدیر عامل عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و فاطمه نوری به کد ملی 565941XXXX علی نوری به کد ملی 565908XXXX به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. تراز مالی 91 تصویب شد. آخرین رقم سرمایه بمبلغ 000/000/060/2 ریال به مجمع گزارش گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 28/5/92 تکمیل گردید. ش 101000XXXX117263XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی آرام نور امامزاده، در تاریخ 16/8/1385 تحت شماره 28414 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تعاونی تولیدی یونولیت و بقیه به شرح ماده سه اساسنامه. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، کوهپایه، شهرک صنعتی کوهپایه. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال تمام است که به سی سهم دو میلیون ریالی منقسم و مبلغ بیست میلیون ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت و بقیه طبق ماده 7 اساسنامه. 4 - مدت شرکت: از تاریخ 7/8/1385 به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: حیدر نوری به سمت رییس هییت مدیره و علی نوری به سمت نایب رییس هییت مدیره و ابوذر نوری به سمت منشی و مدیر عامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 6 - محسن نوری و محمد قایم نوری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 20/8/1385 تکمیل گردید. رییس ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی