اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 367

شناسه ملی: 10861889161

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/29:

2,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/09/1398 و مصو به شماره 1644/80 مورخ 30/05/1397 هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 غلامعلی فارغی به کد ملی 280243XXXX به سمت رییس هییت مدیره حسن اسداله پور به کد ملی 280257XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره جواد بقایی به کد ملی 280247XXXX به سمت منشی هییت مدیره، به مدت 3 سال انتخاب گردیدند 2 برادر حسن اسداله پور کد ملی 280257XXXX به سمت مدیر عامل شرکت بمدت 3 سال انتخاب گردید. 3 کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره متفقاً به امضا حسن اسداله پور ( مدیر عامل ) و غلامعلی فارغی (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای جواد بقایی (منشی هییت مدیره) و مدیر عامل بهمراه مهر شرکت برسد. کلیه اوراق عادی با امضا مدیر عامل و در صورت لزوم رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 981120XXXX73807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/09/1398 و مصو به شماره 1644/80 مورخ 30/05/1397 هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1397 تصویب شد. - 2 غلامعلی فارغی کد ملی 280243XXXX - حسن اسداله پور کد ملی 280257XXXX - جواد بقایی کد ملی 280247XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و راضیه مقدم دیزج هر یک کد ملی 280250XXXX و جابر بقایی کد ملی 280260XXXX به سمت اعضا علی البدل بمدت 3 سال انتخاب و منصوب گردیدند. - 2 طهماسب حاجی حسینلو کد ملی 280297XXXX به سمت بازرس اصلی و عالیه حاجی علیلو کد ملی 280095XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 981108XXXX10225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/09/1397 و مصوبه شماره 1644/80 مورخ 30/05/1397 هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال شامل 200000 سهم 10000 ریالی به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال شامل 1000000 سهم 10000 ریالی افزایش یافت ش 980703XXXX12245 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1397 و نامه شماره 162 مورخ 11/01/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوی و باستناد مصوبه شماره 1644/80 مورخ 30/05/1397 هییت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 ترازنامه و سایر صورتهای مالی سالهای 1395 و 1396 تصویب شدند.- 2 طهماسب حاجی حسینلو به کد ملی 280297XXXX بسمت بازرس اصلی و عالیه حاجی علیلو به کد ملی 280095XXXX بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980217XXXX70400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/06/1395 و نامه شماره 18710 ـ 8/12/95 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای غلامعلی فارغی به کد ملی: 280243XXXX بسمت رییس هییت مدیره وآقای حسن اسداله پور به کد ملی 280257XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جوادبقایی به کد ملی 280247XXXX بسمت منشی هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای حسن اسداله پور به کد ملی: 280257XXXX بسمت مدیرعامل شرکت بمدت سه سال انتخاب گردید. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اسناد و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره متفقاً به امضا آقای حسن اسداله پور ( مدیرعامل ) و آقای غلامعلی فارغی ( رییس هییت مدیره ) و در غیاب رییس هییت مدیره بامضای آقای جوادبقایی ( منشی هییت مدیره ) و مدیرعامل بهمراه مهر شرکت برسد. ش 951221XXXX01485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1395 و نامه شماره 18710 ـ 8/12/95 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و سایر صورتهای مالی سالهای 1394 بتصویب رسید. 2 ـ غلامعلی فارغی به کد ملی 280243XXXX و حسن اسداله پوربه کد ملی 280257XXXX و جوادبقایی به کد ملی 280247XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و راضیه مقدم دیزج هریک به کد ملی 280250XXXX وجابر بقایی به کد ملی 280260XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره علی البدل بمدت سه سال انتخاب و منصوب گردیدند. 3 ـ طهماسب حاج حسینلوبه کد ملی 280297XXXX بسمت بازرس اصلی و عالیه حاجی علیلو به کد ملی 280095XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951221XXXX50915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1395 و نامه شماره 18710 ـ 8/12/95 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه اصلاحی جدید تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ش 951221XXXX57866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1394 و نامه شماره 2727 - 26/2/95 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 92 و 93 به تصویب رسید. 2 - طهماسب حاجی حسینلو 280297XXXX بسمت بازرس اصلی و عالیه حاجی علیلو 280095XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950915XXXX60916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1394 و نامه شماره 16052 - 24/11/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای غلامعلی فارغی به کد ملی 280243XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای حسن اسداله پور به کد ملی 280257XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جواد بقایی به کد ملی 280247XXXX عنوان منشی هییت مدیره و آقای حسن اسداله پور به کد ملی 280257XXXX به سمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت ماموریت هییت مدیره تاتاریخ 24/10/95 انتخاب شدند. 2 -کلیه قراردادها واسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک وسفته وبرات واوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره متفقا به امضای آقای غلامعلی فارغی (رییس هییت مدیره) وحسن اسداله پور مدیر عامل ودر غیاب رییس هییت مدیره به امضای آقای جواد بقایی (منشی هییت مدیره) ومدیر عامل بهمراه مهر شرکت دارای اعتبارخواهدبود. ش 950107XXXX44308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی