اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 29682

شناسه ملی: 10320806957

تاریخ ثبت: 1391/04/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1533676415

آدرس: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید غلامرضا یوسفی کوچه شهید غلامرضا مبینی یکم پلاک 5 واحد 4

تاریخ تاسیس: 1391/04/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/18:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/25:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/31:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/12/1397 وتاییدیه شماره 9729682/12/680/1745 مورخ 26/12/97 پلیس پیشگیری ناجاتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای حیدرمبینی، کد ملی: 462140XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره و آقای اصغرمرادی زانیانی، کد ملی: 462197XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره آقای علیرضاحسینخانی، کد ملی: 053290XXXX بسمت عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره آقای جلال مرتضوی کلیشمی، کد ملی: 594962XXXX بسمت عضو آقای حسن تاجی، کد ملی: 462199XXXX بسمت عضو هییت مدیره امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقوداسلامی و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل و یا امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. پ 980126XXXX69165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/1397 و تاییدیه پلیس پیشگیری ناجا به شماره 9729682/11/680/7/1745 مورخ 24/11/97 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر مرادی زانیانی با کد ملی: 462197XXXX با پرداخت مبلغ 60000000 ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ 75000000 ریال افزایش داد. آقای علیرضا حسینخانی با کد ملی: 053290XXXX ببا پرداخت مبلغ 60000000 ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ 75000000 ریال افزایش داد. آقای حیدر مبینی با کد ملی: 462140XXXX با پرداخت مبلغ 220000000 ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ 260000000 ریال افزایش داد. آقای حسن تاجی با کد ملی: 462199XXXX با پرداخت مبلغ 60000000 ریال سهم الشرکه خود را به مبلغ 75000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از 100000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای اصغر مرادی زانیانی ، کد ملی: 462197XXXX دارنده مبلغ 75000000 ریال آقای علیرضا حسینخانی ، کد ملی: 053290XXXX دارنده مبلغ 75000000 ریال آقای حیدر مبینی. کد ملی: 462140XXXX دارنده مبلغ 260000000 ریال آقای حسن تاجی. کد ملی: 462199XXXX دارنده مبلغ 75000000 ریال آقای جلال مرتضوی با کد ملی 594962XXXX دارای 15000000 ریال پ 971207XXXX86249 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1397 و مجوز به شماره 9729682/01/680/7/1745 مورخ 23/04/97 مرکز پلیس پیشگیری ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر مرادی زانیانی کد ملی 462197XXXX بسمت رییس هییت مدیره و علیرضا حسینخانی کد ملی: 053290XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند .آقای رحمت الله رحمانی کد ملی 214057XXXX به عنوان بازرس اصلی موسسه انتخاب گردید. پ 970709XXXX65929 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1396 و مجوز 103 / 1396 / 3 / 22 / 45 مورخ 3/10/96 مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای اصغر مرادی زانیانی به شماره ملی 462197XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به 000/000/15 ریال افزایش داد. آقای علیرضا حسینخانی به شماره ملی 053290XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به 000/000/15 ریال افزایش داد. آقای حسن تاجی به شماره ملی 462199XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به 000/000/15 ریال افزایش داد. آقای جلال مرتضوی کلیشمی کد ملی 594962XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به 000/000/15 ریال افزایش داد. آقای حیدر مبینی به شماره ملی 462140XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به 000/000/40 ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از 000/000/1 ریال به 000 , 000 100 ریال افزایش یافت وماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای اصغر مرادی زانیانی کد ملی 462197XXXX دارنده مبلغ 000/000/15 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا حسینخانی کد ملی 053290XXXX دارنده مبلغ 000/000/15 ریال سهم الشرکه آقای جلال مرتضوی کلیشمی کد ملی 594962XXXX دارنده مبلغ 000/000/15 ریال سهم الشرکه آقای حسن تاجی کد ملی 462199XXXX دارنده مبلغ 000/000/15 ریال سهم الشرکه آقای حیدر مبینی کد ملی 462140XXXX دارنده مبلغ 000/000/40 ریال سهم الشرکه پ 961018XXXX21967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/02/1396 و مجوز به شماره 451/211/96 مورخ 11/02/96 مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حیدر مبینی کد ملی 462140XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره و جلال مرتضوی کلیشمی کد ملی 594962XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای اصغر مرادی زانیانی کد ملی 462197XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا حسینخانی کد ملی 053290XXXX بسمت عضو هییت مدیره وحسن تاجی کد ملی 462199XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرار داد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با یک امضا مدیرعامل ویا امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. پ 960225XXXX09187 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1394 و مجوز شماره 46222588/9/45 مورخه 21/11/94 مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موارد ذیل به موضوع فعالیت موسسه الحاق گردد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. حفاظت از شعب غیرمادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی، حمل و نقل پول و اوراق بهادارمربوط به شعب غیرمادر بانکها(دولتی و غیر دولتی)و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و اسناد و اشیاء بهادار. - مدت فعالیت شرکت از مدت دو سال به مدت نامحدود تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ941218XXXX99146 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/06/1394 و مجوز شماره 40683280/9/45مورخ18/7/94ریاست محترم مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه به: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید غلامرضا یوسفی کوچه شهید غلامرضا مبینی (یکم) پلاک 5 واحد 4کدپستی: 153367XXXXتغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ940824XXXX04916 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/02/1394 و مجوز نیروی انتظامی بشماره 35477717/9/45 مورخ 23/03/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای حیدر مبینی کد ملی: 462140XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای جلال مرتضوی کلیشمی کد ملی : 594962XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای اصغر مرادی زانیانی کد ملی: 462197XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا حسینخانی کد ملی: 053290XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسن تاجی کد ملی: 462199XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با با یک امضا مدیرعامل و یا امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. پ 940406XXXX91180 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/03/1393 و مجوز نیروی انتظامی (ناجا)بشماره 34027688/9/45 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب سند صلح به شماره 4330مورخ 05/02/1394 صادره از دفتر اسناد رسمی1116تهران آقای محسن خسروی فرد خوزانی به کد ملی 128274XXXXکلیه سهم الشرکه که معادل 150000ریال می باشد به آقای حسن تاجی به کد ملی 462199XXXX واگذار و از مؤسسه خارج گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل میباشد: ـ آقای اصغر مرادی زانیانی به کد ملی 462197XXXX دارنده 150000ریال ـ آقای علیرضا حسینخانی به کد ملی 053290XXXX دارنده 150000 ریال ـ آقای حسن تاجی به کد ملی 462199XXXX دارنده 150000ریال ـ آقای جلال مرتضوی کلیشمی به کد ملی 594962XXXX دارنده 150000ریال ـ آقای حیدر مبینی به کد ملی 462140XXXX دارنده 400000ریال پ940324XXXX59761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1393 و مجوز پلیس پیشگیری ناجا مرکز انتظام بشماره 23347344/9/45 مورخ 09/03/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت موسسه به مدت 2 سال تمدید گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ 930423XXXX26852 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به مدت یک سال به قرار ذیل: آقای جلال مرتضوی کلیشمی به شماره ملی 594962XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محسن خسروی فرد خوزانی به شماره ملی 128274XXXX به سمت عضو هییت مدیره و اصغر مرادی زانیانی به شماره ملی 462197XXXX به سمت عضو هییت مدیره و علیرضا حسین خانی هزاوه به شماره ملی 053290XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حیدر مبینی به شماره ملی 462140XXXX به سمت عضو هییت مدیره و حیدر مبینی به شماره ملی 462140XXXX به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. پ 1770206 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/02/1392 و سند صلح 1580 مورخ 30/05/1392 تنظیمی در دفترخانه 1358 حوزه ثبتی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالکریم رسولی فر ک.م 053290XXXX با واگذاری مبلغ 000/150 ریال به آقای علیرضا حسینخانی هزاوه, به شماره ملی 053290XXXX , واگذار نمود و از شرکت خارج گردید. در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه شرکا پس از نقل و انتقال به قرار ذیل می باشد: آقای حیدر مبینی به شماره ملی 594962XXXX دارای مبلغ 000/400 ریال سهم الشرکه, آقای جلال مرتضوی کلیشمی به شماره ملی 462197XXXX دارای مبلغ 000/150 ریال سهم الشرکه, آقای اصغر مرادی به شماره ملی 128274XXXX دارای مبلغ 000/150 ریال سهم الشرکه, آقای محسن خسروی فرد به شماره ملی 200247XXXX دارای مبلغ 000/150 ریال سهم الشرکه و آقای علیرضا حسینخانی هزایه به شماره ملی 053290XXXX دارای مبلغ 000/150 ریال سهم الشرکه. پ 1734457 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 31/04/1391 تحت شماره 29682 و شناسه ملی 103208XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/04/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: حفاظت از اماکن و تاسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محلات, مجتمع های مسکونی , تجاری, صنعتی, شعب غیرمادر بانکهای خصوصی, موسسات مالی و اعتباری, صندوق های قرض الحسنه, اماکن تفریحی, فرهنگی, آموزشی, ورزشی, درمانی, زمین ها و تاسیسات کشاورزی, سیلوها, انبارهای کالا و پروژه های عمرانی. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان هفت تیر خیابان بهار شیراز پلاک 151 طبقه 2 واحد 10 ـ کدپستی 157961XXXX 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای جلال مرتضوی کلیشمی به شماره ملی 594962XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محسن خسروی فردخوزانی به شماره ملی 128274XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای اصغر مرادی زانیانی به شماره ملی 462197XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای عبدالکریم رسولی فر به شماره ملی 200247XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای حیدر مبینی به شماره ملی 462140XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای حیدر مبینی به شماره ملی 462140XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادهای, عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی